About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

84 THRHR 199 (2021)
Determining the Intensity Threshold in a Mosaic of Non-International Armed Conflicts from Lubanga to Ongwen: The Contribution of the International Criminal Court to a Cumulative Assessment Approach

handle is hein.journals/tyromhldre84 and id is 213 raw text is: OPSOMMING
Die vassteling van die intensiteitsvereiste in 'n mosaiek van burgeroorlo8
van Lubanga tot Ongwen: Die Internasionale Strafhof se bydrae tot
'n kumulatiewe assesseringsmetode
Die oorgrote meerderheid van hedendaagse konfliksituasies word geken aan 'n mosaiek van
geweld waar verskillende rebellemagte gedurende dieselfde tydperk binne dieselfde
geografiese ligging oorlog voer. Die toerekening van die gevolge van sodanige geweld om te
bepaal of 'n bilaterale konflik, wat deel uitmaak van die mosaiek van geweld, aan die
intensiteitsvereiste voldoen om sodanig 'n burgeroorlog daar te stel, is 'n onbegonne taak.
Hierdie artikel ondersoek die vraag of 'n kumulatiewe assesseringsmetode gebruik kan word
om te bepaal of die totale geweld wat in sekere komplekse burgeroorloe ontstaan,
uitgebreide gewapende geweld daarstel, sodat oorlogsreg op sodanige situasie toepassing
kan vind. Die relevante regspraak van die Internasionale Strafhof word in hierdie verband
ondersoek. Ek voer aan dat daar wel in sekere situasies 'n noodsituasie ontstaan, asook dat
dit juridiese ondersteuning is vir die gebruik van 'n kumulatiewe assesseringsmetode in
stede van die tradisionele bilaterale metode om gewapende geweld-gebonde komplekse
burgeroorloe te assesseer. Die onlangse Ongwen-saak, soos op 4 Februarie 2021 deur die
Internasionale Strafhof beslis, word ook onder die vergrootglas in did artikel ontleed.
1 INTRODUCTION
A mosaic of violence in which multiple parties are engaged in fighting along the
same time continuum in the same territory is a frequent element in contemporary
battle spaces and presents conflict situations of great complexity.1 The fighting is
1 For a discussion of mixed armed conflicts, see Akande Classification of armed conflicts:
Relevant legal concepts in Wilmshurst (ed) International law and the classification of
conflicts (2012) 631; Geiss Armed violence in fragile states: Low-intensity conflicts, spill-
over conflicts, and sporadic law enforcement operations by third parties (2009)
International Review of the Red Cross 133; Radin Global armed conflict? The threshold
of extraterritorial non-international armed conflicts 2013 International Law Studies 724.
Such complex conflict situations include the mosaic of violence that raged in Yemen in the
continued on next page
199

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most