About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2017 Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 346 (2017)
Dimensions of Dignity: The Theory and Practice of Modern Constitutional Law

handle is hein.journals/tvcrl2017 and id is 353 raw text is: 


OKTOBER 2017 TvCR


Jacob  Weinrib

Dimensions of Dignity.

The Theory and Practice

of Modern Constitutional Law

Cambridge: Cambridge University Press 2016, 299 pp., ISBN 978-1-107-08428-5

A.E.M. LEIJTEN*


* Dr. A.E.M. (Ingrid) Leijten
LL.M. MA is universitair docent
bij de Afdeling Staats- en
Bestuursrecht, Universiteit
Leiden.


Wat is de link tussen menselijke waardigheid en de staatsrechtelijke prak-
tijk die zich op dit idee beroept? Jacob Weinribs Dimensions of Dignity is
ambitieus: bet doel van bet boek is een publiekrechtelijke theorie te ont-
wikkelen die aansluit bij de praktijk van de moderne constitutionele staat
(modern constitutional state). In een dergelijke staat komt bet idee van
menselijke waardigheid volgens Weinrib een centrale rol toe. Menselijke
waardigheid wordt gezien als overkoepelende verplichting bij publieke
machtsuitoefening, als de basis voor grondrechten en een interpretatiebe-
ginsel bij bet afbakenen van de bescherming die zij bieden, en als stan-
daard voor bet beoordelen van de toelaatbaarheid van grondwetswijzigin-
gen. Een staatsrechtelijke theorie die hierbij aansluit ontbreekt, aldus
Weinrib, en deze lacune probeert hij met zijn indrukwekkend helder ge-
schreven boek op te vullen.
   Weinribs 'geintegreerde theorie' (unified theory) werkt bet concept men-
selijke waardigheid uit tot een conceptie van de publiekrechtelijke relatie
tussen rulers en ruled (ik zal spreken van overheid en burgers). Hierbij
worden achtereenvolgens de normatieve, constitutionele en doctrinaire
dimensies van menselijke waardigheid behandeld, waarbij de implicaties
van deze conceptie steeds preciezer worden. Respectievelijk staan de vol-
gende vragen centraal: Als personen vrij en gelijk zijn in hun waardig-
heid, wat voor recht heeft de staat om autoriteit over hen uit te oefenen, en
waarom  moet hij daarbij boven alles de menselijke waardigheid respecte-
ren? Kan een staat de waardigheid van zijn burgers beschermen in afwe-
zigheid van de constitutionele normen en institutionele structuren die
kenmerkend  zijn voor bet moderne constitutionalisme? En is dit mogelijk
zonder de publiekrechtelijke doctrines die horen bij de moderne constitu-
tionele staat?
Weinribs poging is een geslaagde, in elk geval in die zin dat hij een actue-
le en coherente bijdrage levert aan de staatsrechtelijke theorievorming.
Zijn theorie sluit aan bij wat zichtbaar is in de staatsrechtelijke praktijk,


346


B0EKEN

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most