8 Tsinghua China L. Rev. [i] (2015-2016)

handle is hein.journals/tsinghua8 and id is 1 raw text is: 

Tsinghua China Law Review


          BOARD OF EDITORS

          CO-EDITORS IN CHIEF


HADAS PELED


 HELENA MORADI
 FAN DANTING
 LOUIS THIVIERGE
 PAN TINGYAO
 TENZING QUWANG
 YUAN FANG


  LI YEJING
  LI DANYANG
  LE XIAOYING
  CAI ZEZHOU
  XIN ZAIXIA
  WANG JUN
  LI ZHIYAO
 ZHANG YUTING
   XIAHuI


   CAO ZIJIAN
 YANG WEIRAN


PROF. CHANG WEJEN
PROF. CHEN WEIzuO
PROF. FENG XIANG


EXECUTIVE EDITORS
  YANG HAIXUAN
  YUEN NOK HEI

  SENIOR EDITORS
   YU SUNLI
  YAN HONG TAN
CONNOR PATRICK DEVLIN
 ZHANG ZHAOHAN
   XU HONG

   EDITORS
   LI YUYANG
   WEI ANQI
   ZHOU ZIQI
   GUANYu
   GU XIANG
  SONG LINGLING
   YANG YIPU
   ZHANG YIN
   ZHANG JIALE

    STAFF
  WEI YANLIN
  MENGLu

 ADVISORY BOARD
 PROF. WANG ZHENMIN
 PROF. SHEN WEIXING
  PROF. TU KAI
  PROF. LIU HAN


  CHEN WANG


  CANG HAITIAN
  XU QIANYUE
  ZAHRA BINIAZ
  RONNY I REN
  HUANG WANLu
  ZHANG XIAOYU


  LIU ZIHE
  WANG XINYuE
  LU JINGFEI
  CAO JIANJUN
  ZENG XIAO
  WU QINZHI
  MICHELLE HAN
  FU LANDI
  GAO XIANG


 ZHANG XIAOYUE
 ZHANG CHENCHEN


PROF. JEROME A. COHEN
PROF. WANG TZE-CHIEN
  PROF. GAO SIMIN


SPECIAL ADVISORS


ROBERT SHERMAN


RAO WEIJIA

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?