9 Teises Apzvalga L. Rev. 5 (2012)

handle is hein.journals/teiapvglr9 and id is 1 raw text is: 


                           ISSN 2029-4239 (online)
        V Y TAUT0 DIDZJOJO               TeisÚs ap×valga
             U E  ELaw review
                            No. 2 (9), 2012, p. 5-16


    ADVOKATO ATLYGINIMO, PRIKLAUSANCIO

 NUO BYLOS BAIGTIES, REGLAMENTAVIMAS BEI

          PROBLEMOS LIETUVOJE
                 Dr. Jurgita Grigien1
                 Dr. Paulius (erka2
              Vytauto Did×iojo universitetas
              Pateikta 2011 m. gruod×io 29 d.


                SANTRAUKA
  Advokato profesijai taikomi papildomi reiklesni elgesio standartai. Advokato ir kliento
fiduciariniai santykiai nulemia tai, kad advokato honoraras yra profesines etikos
klausimas. Daugiausia diskusijy kelia advokaty atlyginimas, priklausantis nuo bylos
baigties, dar vadinamas sekmes mokesńiu. Vienose valstybese advokato atlyginimas,
priklausantis nuo bylos baigties, yra leid×iamas, kitose ribojamas. Europos Sqjungos
advokaty etikos kodeksas taip pat Itvirtina draudimq sudaryti susitarimq su advokatu del
u×mokesńio, priklausanzo nuo bylos baigties, taip vadinamo pactum de quota litis.
Pagrindiniai argumentai u▒ sekmes mokesti yra asmens teises kreiptis i teismq
realizavimas. NepasiturinÚiam asmeniui sudaroma galimybe pasisamdyti norimq advokatq
ir atsiskaityti su advokatu tik sekmingos bylos atveju. Vienas iÜ pagrindiniy sekmes
mokesńio trńkumq yra jo dydis. Advokatas gali susitarti su klientu del advokato honoraro,
kuris bŘty neproporcingai didelis advokato darbui. Nors advokato honoraro sekmes
mokestis turi trńkumy, vis tik jis turety bti leid×iamas, tik jo dydis, mokejimo tvarka turety
bti detaliau reglamentuoti pojstatyminiais teises aktais. Taip pat teises aktuose turi bti
numatyta aiÜki galimybe prisiteisti advokatui ateityje mokamq sekmes mokesti iÜ
pralaimejusios Üalies.


            REIKŐMINIAI ZODZIAI

     Profesine etika, advokato honoraras, sekmes mokestis, pactum de quota litis.


                  IVADAS

   Tik ižsivys÷iusiose teisÚs sistemose asmenys gali dalyvauti santykiuose su kitais
asmenimis per atstovus. Atstovui, veikian÷iam atstovaujamojo interesais, yra taikomos ne


Jurgita GrigienÚ, docentÚ dr., Vytauto Did×iojo universiteto TeisÚs fakultetas. Adresas: O×egkienÚs
g. 18, Kaunas 44254, Lietuva. Tel.: (+370) 37 327873. El. pagtas: j.grigiene@tf.vdu.lt
2 Paulius Cerka, lektorius dr., Vytauto Did×iojo universiteto TeisÚs fakultetas. Adresas: O×egkienÚs g.
18, Kaunas 44254, Lietuva. Tel.: (+370) 37 327873. El. pagtas: 2.cerka@tf.vdu.lt


5

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?