8 Teises Apzvalga L. Rev. 5 (2012)

handle is hein.journals/teiapvglr8 and id is 1 raw text is: 


                               ISSN 2029-4239 (online)
         VY   TAW  D I)ZtOJO              Teisés ap2valga
                                    Law review
         ..N...   R  I  ...A.         No. 1 (8), 2012, p. 5-24

     PIKTNAUDZIAVIMAS TAIKYTINOS TEISES

           KOLIZINEMIS NORMOMIS
                   Jurgita Grigiene'
                   Egidija Lauri§aité2
                Vytauto Didiojo universitetas
                Pateikta 2011 m. gegu2és 5 d.


                 SANTRAUKA
   Straipsnyje nagrinejami valstybiq kolizinq normq skirtumai bet nepakankama
koliziniq normq harmonizacija, kuri sudaro prielaidas atsirasti teises bei teismo pirkimui
(atitinkamai angl. law shopping bet angl. forum shopping), o pastarujq egzistavimas -
piktnaud±iavimu teise, teises apejimu (prane. froid ĺ la loi). iena vertus, laisvas taikytinos
teises ir teismo pasirinkimas yra visuotinai pripa±ýstamo Źaliq autonomijos principo idava.
Kita vertus, kai viena ar abi ginéo Źalys siekia kuo palankesnio teismo sprendimo,
piktnaud±iaudamos teise pasirinkti taikytinq tetsl ar teismq kitos proceso Źalies teisiq
sqskaita, pa±eid±iami visuotinai ýtvirtinti sqiningumo, protingumo bet teisingumo
principai. Piktnaud±iavimas taikytinos teises kolizinemis normomis sukelia teisiný
netikrumq, pasekmes gal bi&ti visikai nenuspejamos. Pasaulyje yra daugiau nei du Źimtai
teises sistemq ir kiekviena i jq tq pat teisiný santyký gal reglamentuoti savitai. Netgi
analogikos teisiný santyký reglamentuojanéios taisykles gal bi&ti aikinamos, taikomos ar
vertinamos skirtingai. Zinant skirtingq valstybiq materialines teises skirtumus, nesunku
pastebeti, kad teisiniam santykiui taikyti palankesnes vienos Źalies teises normas gali b]&ti
naudinga vienai ar abiem teisinio santykio dalyviams. Siekiant ivengti piknaud±iavimo,
teismui yra suteikta teise ývertintinti, ar galima ginéui taikyti teis, nustatomq pagal
kolizines taisykles. Autores straispnyje analizuoja atvejus, kada teises ir teismo pirkimas
Źalims sukels neigiamas pasekmes, ty. teismas atsisakys taikyti taikytinq teis ar sprýsti
ginéqjq pasirinktame teisme.


             REIKSMINIAI ZODZIAI
   Taikytina teise, teismo pirkimas, teises pirkimas, tarptautine privatine teise.


                   TVADAS
   Vykstant laisvam asmenij judéjimui Europos Sajungoje (toliau - ES) daugéja ir
teisiniii ginýq, turinýiij tarptautil element4. Vienas i§ svarbiausiij klausimij sprend2iant

1 Jurgita Grigiene, docente dr., Vytauto Didýiojo universiteto Teises fakultetas. Kontaktine
informacija: adresas Oýegkienes g. 18, 44254 Kaunas, Lietuva, tel. (+370) 37 327873. El. pastas
j.grigiene@tf.vdu.lt.
2 Egidija Laurisaite, teises magistre, Vytauto Didýiojo universiteto Teises fakultetas. Kontaktine
informacija: adresas Oýegkienes g. 18, 44254 Kaunas, Lietuva, tel. (+370) 37 327873. El. pastas
e.laurisaite@tf.vdu.lt

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?