6 Teises Apzvalga L. Rev. 4 (2010)

handle is hein.journals/teiapvglr6 and id is 1 raw text is: 

                              ISSN 2029-4239 (online)
                                 Teisés apzvalga
             kA                     Law review
  SUNIVERSITETAS                    No. 1 (6), 2010, p. 4-15
 GLOBALIZACIJOS TTAKA DESTYMO METODAMS

          VDU TEISES FAKULTETE

                Dr. Julija Kirgiene*'
              Vytauto Didiojo universitetas
              Pateikta 2010 m. balandio 29 d.


         The teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
                  Henry Adams, The education of Henry Adams (1907)

                SANTRAUKA
   Lietuvoje beveik nevyksta jokia moksline diskusija apie mokymo metodus, taikomus
teisininkus rengianiuose universitetuose ir kitose auk.tosiose mokyklose, taiau kitit gafit
teisininkai, tarp jzt JAV bei Vokietijos, diskutuoja gia tema labai aktyviai, todel straipsniu
siekiama igprovokuoti diskusijq Lietuvoje iuo visiems teises destytojams aktualiu klausimu.
Pirmojoje straipsnio dalyje aptariami iggikiai, itakojantys paýangesnit mokymosi ir
studijavimo metodi paiegkas, tokie kaip: globalizacijos transformacijos, studijuojan(hilz.t
gebejimt priimti informacijq kaita, auk.tojo mokslo reforma. Antrojoje dalyje aptariama
Vokietijos teises mokymo tradicijzt recepcija Lietuvoje bei taikomi teises mokymo metodai
palyginami su JAV naudojamais mokymo metodais. Treåioji straipsnio dalis skirta
paýangesnit teises mokymo metodt paiegkoms VDU teisesfakultete.


            REIKSMINIAI iODIAI
   Teises mokymo metodai, teisinis igsilavinimas, sokratinis metodas, globalizacija.


                  IVADAS
   Ideja parengti straipsnj apie teises mokymo metodus ir pradéti diskusij4 giuo klausimu
kilo sudalyvavus Pasaulio aukgtuti teises mokykh asociacijos (IALS - International
Association of Law Schools) suvaýiavime - konferencijoje, kuri jvyko Monrealyje 2008
mett gegukes mén. Konferencijoje buvo aptariami teisés studijt globalizacijos klausimai
bei naujausi lyginamosios teisés mokymo metodai. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei
100 dalyvitq ig viso pasaulio, ig anksto parengg pranegimus apie naujausius mokymo
metodus, taikomus jt1 galyje. Tokioje globalinéje konferencijoje man teko dalyvauti pirm4
karta. Globaliné ji buvo keliomis prasmémis, tai yra dalyvavo teisés mokslininkai ig viso
pasaulio, pranekejai buvo ig tokitq egzotigki m si akimis galitq kaip Indija, Australija,
Kinija, Jordanas, Nigerija ir pan. Kita vertus, konferencija buvo globali ta prasme, kad buvo

1 Dr. Julija Kirgiené, Vytauto Didiojo universiteto Teises fakulteto dekane, Privatines teises
katedros docente. Mokslini tyrimij kryptys: deliktine teise, imonil teise, sutarci teise.
Tel. (+370 37) 327 991; el. pagtasj.kirsiene@tf.vdu.lt
Julija Kirgiené, Vytautas Magnus University, Faculty of Law, Department of Private Law, associated
professor, dean of Law Faculty. Research interests: tort law, company law, contract law. Tel. (+370
37) 327 991; e-mail: j.kirsiene@ tf.vdu.lt

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?