18 Teises Apzvalga L. Rev. 1 (2018)

handle is hein.journals/teiapvglr18 and id is 1 raw text is: 

         VYTAUTO IDfOJO               ISSN 2029-4239 (online)
         3UNIVRSTETAS                    Teisés apivalga
                                     Law reuiew
                                No. 2(18), 2018, p. 1 -8

     GRATULATIO AMICA ALBERTAS MILINIS!

               Tomas Berkmanas', Edita Gruodyte2
             DOI: https://doi.org/10.7220/2029-4239.18

                        Vytauto Didiojo universiteto Teisés
                      fakulteto bendruomené giuo leidiniu nori
                      pagerbti savo  Fakulteto  narj docent4
                      Albert4 Milinj, paminéjusj gegiasdegimt4sias
                      gimimo metines.
                        Did2iul jega ir prasme glidi kiekviename
                      mayéiame darbelyje, jeigu jis yra <... > kaip
                      gyvenimo pomegis, atliekamas su d±iaugsmu
                      <...> bei savo tautai. 3 Prasmingq darbq ir
                      d2iugesio kasdienése akimirkose!


  Likimas Vytauto Did2iojo universiteto Teisés fakultet, su Albertu suvedé 2010 m., kai §is
nejkainojamq patirti sukaupqs teisés mokslininkas ir praktikas, budamas aktyvus teisininku
bendruomenés narys, pilieti§kas bei i§tikimas Kaunuj, atvyko i Fakultetq pasitarti, kuo galtq buti
naudingas Universitetui ir Fakultetui, kaip galtq prisidéti pie jaunujq teisininkq rengimo ir
perduoti savo turtingq patirt.
  Per §i laikotarpj Fakulteto bendruomenei pama2u atsiskleidé Alberto asmenybé: jo
organizuotumas ir neisenkanti energija, gebéjimas pritraukti iskirtiniq asmenybiq i Fakulteto
gyvenimq, jvairiapusi§kumas, nuoirdumas ir kartu kuklumas bei paprastumas, pasirengimas
visokeriopai padéti ir pasirfipinti staiga ikilusiais klausimais.
  Nuo jsitraukimo i Fakulteto bendruomeng prad2ios Albertas joje palaipsniui ir nuosekliai
realizuoja bei plétoja praktinio taikomojo pobud2io veiklas, ypaé akivaizdi jq nauda busimj
teisininkij rengimui. Iki 2016 m. jis drauge su kolega Fakulteto déstytoju Nerijumi Strikuliu
studentams désté ,,Baud2iamosios teisés klinikos ir ,,Civilins teisés klinikos praktinius
dalykus. Sjuos dalykus studentai mégo dél to, kad buvo itin patraukliai déstomi, akivaizd2iai
aktualus jq busimai kaijerai. Paminétina, kad §alia kiekvienq savaitg vedamu paskaitq aktualiais

   Vytauto Didiojo universiteto dekanas doc. dr. Tomas Berkamanas.
   2 Vytauto Didiojo universiteto prodekane mokslui prof dr. Edita Gmodyte.
   3 K. Antarova. Du gyvenimai. 2-as papildytas leidimas, Obuolys, 2015, p. 1327.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?