17 Teises Apzvalga L. Rev. 1 (2018)

handle is hein.journals/teiapvglr17 and id is 1 raw text is: 

       VY1FAUTO DIDZIOJO                ISSN 2029-4239 (online)
                                    Teises apz valga
       U.N MET                           Law review
           ......  .No. 1 (17), 2018, p. 1-3


          Mieli iurnalo ,,Teisťs apivalga skaitytojai,


   D2iaugiamÍs pristatydami pinnajj 2018 metais mokslinio 2urnalo ,,TeisÍs ap2valga/Law Review numerj.
Atkreipiame dÍmesj, kad su ßiuo numeriu startuoja nauja urmalo rubrika ,,TeisÍ ir technologij os, kurioje bus
teikiami aktualus ir teisinÁ visuomenÁ vienu ar kitu aspektu palieŽiantys technologijij aspektai.
   Siame urmalo numeryje publikuojami 6-i jdomus moksliniai straipsniai, bei pristatomos teismij praktikos
aktualjos byl komentani skiltyje.
   MokslinÁ diskusiji pradeda teisininkť, advokato padÍjÍja, Dovilť Jankauskytť, analizuodama
konfidencialumo uhikrinimo ir skaidrumo principo santykj vieuosiuose pirkimuose. Autorť publikacijoje
nagrinÍja konfidencialumo vieuosiuose pirkimuose teorinius aspektus ir nagrinÍja konfidencialumo
u2tikrinimo vießuosiuose pirkimuose ribas. Analizuojamas vießujij pirkimij skaidrumo principas ir iß jo
kylanŽios teisÍs susipa2inti su kitij tiekÍjij pasiulymais jgyvendinimo reikalavimai. Europos Sjungos ir
nacionalinis teisinio reglamentavimo, teismij praktikos tendenciji bei mokslinÍs teisinÍs literaturos analizÍs
pasekoj e daromos ißvados, jrodanŽios, vießujij pirkimij skaidrumo, pasireißkianŽio inter alia pirkimij vießumu,
o kartu ir vießojo intereso, jog pirkimai butij vykdomi teisÍtai, dominantÁ privaŽiij subjektij informacijos
apsaugos at2vilgiu.
   Antrojoje publikacijoje teisininkť, teisÍs magistr, Brigita Pilipauskienť analizuoja problematikq,
susijusiq su Lietuvos Respublikos Baudfiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 4 punkte itvirtintos asmens
atsakomybÁ sunkinanŽios aplinkybŽs ,,kankinant nukentÍjusj asmen4 ar tyŽiojantis iß jo vertinimu ir
neveikimu Lietuvos teismij praktikoje. Autorť, remdamasi Lietuvos teismij praktika, siekia ißsiaißkinti ar ßio
straipsnio pagrindu suteikiama galimybť tinkamai jvertinti nusikalstam4 veikq, kuomet asmuo siekť savo aukai
sukelti fizines ir/ar psichines kanŽias, o, tuo paŽiu, skirti jam adekvaŽiq bausmg. Autors atliktas tyrimas
pagrindť, kad Lietuvos Respublikos Baud2iamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 4 punkte itvirtintas
atsakomybÁ sunkinanŽios aplinkybÍs institutas, dÍl itin reto ßio instituto taikymo, kaltinamojo grie2tesnÍs
baud2iamosios atsakomybÍs u2 kitam asmeniui sukeltas fizines ir/ar psichines kanŽias problemos
neißsprend2ia. Autorť siulo atsi2velgti i Europos Zmogaus Teisiij Konvencijos valstybij narij kankinimo
kriminalizavimo praktik4, kuri numato tiesioginÁ baudkiamajq atsakomybÁ u2 kankinim bei kankinima kaip

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?