16 Teises Apzvalga L. Rev. 1 (2017)

handle is hein.journals/teiapvglr16 and id is 1 raw text is: 

        ry f' SAU VO DIO OJO              ISSN 2029-4239 (online)
             t UNIVERSIETASTeises apzvalga
                                      Law review
                                 No. 2 (16), 2017p. 1-2


          Mieli iurnalo ,,Teisés apivalga skaitytojai,


  D2iaugiamés pristatydami antrajj 2017 metais mokslinio 2urnalo ,,Teisés ap2valga/Law Review numer.
Pastarasis specialusis numeris skirtas publikuoti nusikalstamumo §iuolaikiniame versle aktualijas. Siame
kurnalo numeryje publikuojami 9-i moksliniai straipsniai, parengti prane§imq, skaitytq tarptautinéje mokslinéje
konferencijoje ,,Siuolaikinis nusikalstamumas globalioje verslo aplinkoje, pagrindu, bei pristatomos teismu
praktikos aktualijos byl komentarq skiltyje.
   Mokslin9 diskusijq pradeda Lenkijos mokslininkas, prof. Arkadiusz Lach, analizuodamas Europos ne
bis in idem principq bei jo reikm9 efektyviam nusikaltimul tyrimui. Publikacijoje pristatomas Europos
Sajungos Teisingumo Teismo Kossowski byloje suformuluotas ne bis in idem principo turinys ir detalus tyrimo
sqvoka. Autorius, vadovaudamasis Europos kmogaus Teisiu Teismo jurisprudencijoje nagrinéjama efektyvaus
nusikaltimo tyrimo koncepcija, pateikia gaires detalaus tyrimo sqvokos interpretavimui.
  Net dvi 2urmalo publijacijos skirtos kibemetinio saugumo aktualijoms. Ukrainos teisés mokslininkas, prof
Taras Tsymbrivskyy analizuoja kibemetinés grésmés problematikq globalios verslo aplinkos srityje. Autorius
tarpdisciplinikai vertina galimas kibemetines grésmes, teisinio reguliavimo ypatumus kibemetinio saugumo
srityje bei dirbtinio intelekto technologijt panaudojimo galimybes. Tuo tarpu dr. advokatas Paulius
Astromskis analizuoja technologijt ir kibemetinio saugumo teisinj santykj singuliarumo aln2iuje. Straipsnyje
vertinamos teisés suderinimo su technologijt plétra galimybés, jvertinant esamus reguliavimo modelius
technologinio singliarumo galimybit kontekste.
   Trys Lietuvos mokslininktu publikacijos §iek tiek skirtingais aspektais atskleid2ia mokestinit pa2eidimt[
ir sukiavimo versle aspektus. Prof, Lietuvos Auköiausiojo Teismo teiséjas Oleg Fedosiuk atlieka i§saniq
teisinés mokesöi slépimo sqvokos irjos atitikmenul baud2iamosios teisés specialiosios dalies normi sistemoje
analiz9. Lietuvos teisés mokslininkas, pabré2damas baud2iamosios teisés subsidiarumq mokesäiii teisés
at2vilgiu, vertina atitinkamL i norm baUd2iamajame kodekse kokyb9 ir suderinamum, ýi terijti taiyti
baud2iamajq atsakomyb9 racionalumq, pasisakO dél teisinio reguiavimo tobulinimo krypäiij jr atkreipia démesj

j mokestinio pobud2io veikij kvalifikavimo aktualijas. Antrojoje publikacijoje Kauno apygardos teismo teiséjas
Olegas Sibkovas nagrinéja ir analizuoja teismil praktikos suköäavimo baud2iamosiose bylose aktualijas: raidq,

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?