15 Teises Apzvalga L. Rev. 2 (2017)

handle is hein.journals/teiapvglr15 and id is 1 raw text is:                     VYTAUTO DI)flOO
              UINIVRSTETAS


       Mieli iurnalo ,,Teisés apivalga skaitytojai,


   D2iaugiamés pristatydami pinnajj 2017 metais mokslinio 2umalo ,,Teisés apkvalgafLaw
Review numer.
   Siame 2umalo numeryje publikuojami 4 moksliniai straipsniai aktualiais ir jvairialypiais
teisiniais aspektais bei pristatomos teismu praktikos aktualijos byli komentarj skiltyje.
   Pirmojoje publikacijoje teisininké Marija Karosaité pristato detaliq ir nuosekliq jkvalgq
apie gydytojo atsakomybg tévams susilaukus neplanuoto vaiko (tiek neplanuotai pastojus, tiek ir
esant nejspétiems apie rizikq susilaukti nesveiko vaiko), kas turettj sudominti ne tik teisininkus,
bet ir medikus.
   Antrajame straipsnyje Slovakijos mokslininkai Marianna Novotna ir Peter Varga
nagrinéja visai tarptautinei bendmomenei aktualius ir betarpi§kai su saugumu siejamus
atsakomybés u2 branduoling 2alq klausimus, analizuojamos pamatinés atsakomybés u2
branduoling 2alq konvencijos, §ios srities ateities vystymosi iåukiai Europos Sajungai. Straipsnis
aktualus visiems tarptautine teise besidomintiems mokslininkams bei praktikams.
   Treäioji publikacija skirta apkaltos instituto ir buvusiu valstybés pareigni atsakomybés
problematikai, taikant paskesniosios apkaltos subinstitutq. Publikacijoje teisininkas Osvaldas
Ragéiukeviéius nagrinéja apkaltos instituto atsiradimo prie2astis ir istoring raidq, analizuojami
JAV ir Anglijos modeliai, paskesniosios apkaltos precedentai, §io instituto privalumai ir trukumai
bei atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
   Paskutiniajame straipsnyje pateikta teismo pagalbos arbitra2ui, skiriant arbitrq analizé.
Vilniaus Universiteto doktorantas Tadas Varapnickas analizuoja teismo kompetencijq §ioje
srityje, pateikdamas ne tik teisinio reglamentavimo analiz9, bet ir ivairit praktirni situacijt
vertinimq.
   Bylij komentarj skiltyje pateikiami du komentarai. Pirmajame pristatoma laisvés atémimo
iki gyvos galvos bausmés atitikties Europos kmogaus Teisit Konvencijai problematika antrajame
- res judicata principo praktinio taikymo ap2valga.
   Linkime  malonaus skaitymo ir lauksime jusij parengtq publikacijt atnaujintame
moksliniame 2umale.
   Detalesné informacija apie 'umalq:https://eioumals.vdu.lt/index.php/LawReview.   Nuo§ird2iai just,
   Vyr. redaktoré                        Edita Gruodyté

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?