14 Teises Apzvalga L. Rev. 2 (2016)

handle is hein.journals/teiapvglr14 and id is 1 raw text is: 
           UN1VERSITEA


      Mieli iurnalo ,,Teisés apivalga skaitytojai,
    Norime pasid2iaugti, kad sékmingai startuoja atnaujintas ,,Teisés
ap-ývalgos 2urnalo numeris. Informuojame, kad 2urnalas persikélé i specialiq
internetiný platform4  (http:ej ournals.vdu.lt/index.php/LawReview), kas
suteikia patogesni 2urnalo administravim4 bei jo prieinamum4 tiek vartotojams,
tiek ir redkolegijos nariams, recenzentams bel autoriams. D2iaugiamés, kad
moksliné   2urnalo  redkolegija  tapo  tarptautiné  ir  solidesné
(ht   ournals.vdu.ltiindex. ..hp iLawReview/about!editorialTeam), o studentq
komandq papilde nauji ir aktyvis nariai.
    Pirm4 kartq §io 2urnalo istorijoje i§leidome specialq 2urnalo numerl, kurl
jums ir pristatome. Ateityje planuojama toki specia1q 2urnalo numerj ileisti kartq
I metus, specialq numerj skiriant aktualjoms atskiros mokslo §akos, po§akio ar
instituto problemoms. Visus susidoméjusius ir galinéius pasifflyti jdomiq ir
aktualiq temq bei norinéiq publikuotis giuose specialiuose numeriuose
mielai kvieéiame kreiptis su idéjomis i iurnalo redakcijq.
    Sis numeris skirtas pristatyti aktualjus baud2iamosios teisés ir proceso
klausimus. Atskiros mokslininkq 1§ VU, IRU ir VDU publikacijos turétq
sudominti ir padéti surasti atsakymus j riipimus klausimus teisés praktikus bej
pasisemti peno tolesnéms mokslinéms diskusijoms ir tyrimams mokslininkus.
Paskelbtos publikacijos galétq pagelbéti surasti temas mokslinjams tyrimams
magistrantus ir potencialjus doktorantus.
  Sjame numeryje taip pat startuoja naujoji rubrika - teismiq praktikos
aktualijos, kuri planuojama bus kjekviename Teisés ap2valgos numeryje, kur
skaitytojai bus supa2indinami su aktualjausja nacionaliniq ir tarptautiniq teismiq
praktika. Sjame numeryje pristatomos dvi Europos Sajungos teisingumo tejsmo
nutartys liediandios atskirus baud2lamojo proceso klausimus. Turinéius
pasifflymq ir idéjq giai rubrikai taip pat kvieéiame kreiptis i redakcijq.
  Linkjme gero skajtymo ir lauksjme jiisq parengtq publikacijq atnaujintame
mokslinjame 2urnale.  Nuo§ird2iai jiisq,
  Vyr. redaktoré                   Edita Gruodyté

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?