13 Teises Apzvalga L. Rev. 5 (2016)

handle is hein.journals/teiapvglr13 and id is 1 raw text is: 

         VYT\ l U ro DID  Jo            ISSN 2029-4239 (online)
                                    Teises ap±valga
                                      Law review
                                No. 1 (13), 2016, p. 5-22

   SEIMO NUTARIMAS: GALIA IR KONSTITUCINIO
               TEISMO TEISENA

                      1        2
              Mantas Vara§ka , Arminas Lydeka
            DOJ: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.13.1


                 SANTRAUKA

   Mokslinese ap±valgose svarstomos Seimo nutarimo kaip teises akto ir konstitucines teises
galtinio (plaéiaja prasme) sampratos, praktinio taikymo, teisinio privalomomo, konstitucinio
teisinio vertinimo aktualijos, taip pat pateikiama  Seimo nutarimo istorines raidos
charakteristika (iskaitant kitus formalius Lietuvos parlamentq priiminetus sprendimus, artimus
giuolaikinio Seimo nutarimo konstitucinei sampratai.
   Pirmojoje ap±valgoje siekiama nustatyti giuolaikinio Seimo nutarimo konstitucinio bävio
(arba tiesioginio reglamentavimo 1992 m. LR Konstitucijoje) prielaidas, atkuriant jvairiq
laikotarpiq  ir  kompetencijq  (LDK,  ATR,   tarpukario  Lietuvos  bei  LTSR)
kolegialaus/parlamentinio valdymo  organus. Konstatuojami nuosekls  parlamentiniq
sprendimq (ne jstatymu) priemimo teisinio pagrindimo bei praktinio taikymo procesai,
nepriklausomai nuo susikloséiusios valstybes valdymoformos ar politinio re±imo.
   Neapsiribojant istoriniu Seimo nutarimo suvokimu, taip pat siekiama ivertinti ir kitas jo
sampratas, rygi su Konstitucijos tiesiogiai taikytinq nuostatq jgyvendinimu, kitais teises aktais,
Seimo nutarimq jvairove ir jais nagrinejamq/sprend±iamq parlamentinio valdymo klausimq
plotfne. Ginötjant ai kurias nusistovejusias teisines literat7ros nuomones, argumentuojama,
jog Seimo nutarimas nera vien tik parlamento vidinio teisinio reguliavimo teises aktas, taip pat
  ne tik poistatyminis teises aktas, priklausomai nuo savo reguliavimo objekto, galintis
tiesiogiai apimti ir jkinyti konkreéias LR Konstitucijos normas.
   Antrojoje ap±valgoje svarstomos Seimo nutarimo kaip teises akto teisines galios, jo
privalomumo, galiojimo asmenq, laiko, teritorijos atfvilgiu problemos. Atkreipiamas demesys i


   1 Mantas Varaska yra teises moksli daktaras, Mykolo Romerio universiteto mokslinis bendradarbis.
Mokslini interesq sritys: Parlamento teise, Lietuvos konstitucine teise, Lyginamoji konstitucine teise,
Ombudsmeno teise.
   2 Arminas Lydeka yra 2000 - 2012, 2014 - 2016 m. kadencijq LR Seimo narys, jvairiq Seimo
komitetl pirmininkas, pavaduotojas. Moksliniq interesq sritys: Tarptautine ir Europos Sajungos teise,
kmogaus teises, Lietuvos konstitucine teise, Ombudsmeno teise.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?