12 Teises Apzvalga L. Rev. 6 (2015)

handle is hein.journals/teiapvglr12 and id is 1 raw text is: 

                            ISSN 2029-4239 (online)
         TA   I0 DIDZIOJO              Teises ap~valga
         UFN! VRSITETAS                   Law review
                            No. 1 (12), 2015, p. 6-14

  ASMENS TEISES I PRIVATUMA IR VISUOMENES
     TEISES BUTI SAUGIAI SANTYKIS TIRIANT
           NUSIKALSTAMAS VEIKAS                 Gediminas Bu~iunas'
              Pateikta 2014 m. rugpjutio 29 d.
           DOI: http://dx.doi.org/1 0.7220/2029-4239.12.1.1

                SANTRAUKA

     Zmogus, bfidamas socialine-visuomenine bfitybe, gyvena visuomeneje ir turi savq
interesq, kurie ne visada sutampa su kitq individq interesais, todel vienas ig valstybes
prioritetiniq uidaviniq yra uitikrinti kiekvieno imogaus kaip atskiro individo ir kartu visos
visuomenes saugumq nuo nusikalstamq kesinimqsi ! fundamentalias imogaus teises ir laisves.
Valstybe yra priversta imtis tvairiq teisetq priemoniq, leidfian6iq atskleisti nusikalstamas
veikas, nustatyti jas padariusius asmenis, tad valstybes intervencija ! asmens privatq gyvenimq,
saugomq tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu, yra galima. Bfitent tada ir i~kyla dviejq tstatymq
ginamq teisiniq geriq konkurencija: visuomenes teises bfiti saugiai ir asmens teises ! privatumq,
ir santykio tarp minimq geriq nustatymo problematika tiriant nusikalstamas veikas.

            REIKSMINIAI ZODZIAI
     Baudiiamasis procesas, ikiteisminis tyrimas, visuomenes teise bfiti saugiai, asmens
teise ! privatumq, asmens teises ! privatumq ribojimo pagrindai.

                  IVADAS

 Gediminas Buciunas yra teises krypties socialimil mokslq daktaras, Europos Sajungos Policijos misijos
 Afganistano Islamo Respublikoje patarejas. Moksliniq tyrimq kryptys: ikiteisminis tyrimas, diplomatine
 teise, nusikaltiml tyrimo metodologija, terorizmas, organizuotas nusikalstamumas.
 Gediminas Buciunas. Juris doctor, Adviser for European Union Police Mission in Islamic Republic of
 Afghanistan. Research interests: pre-trial investigation, diplomatic law, methodology of crime
 investigation, terrorism, organized crime.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?