10 Teises Apzvalga L. Rev. 5 (2013)

handle is hein.journals/teiapvglr10 and id is 1 raw text is: 


                           ISSN 2029-4239 (online)
        YITeisés apzvalga
                                  Law review
                           No. 1 (10), 2013, p. 5-29

    §IUOLAIKINES TEISES MOKSLO BOKLES

  SUVOKIMO PAIEKA IR ZVILGSNIS T GALIMAS

          ATEITIES PERSPEKTYVAS
                Dovile Valaniene'
                Vilniaus universitetas
              Pateikta 2013 m. sausio 28 d.


               SANTRAUKA
  Siame straipsnyje nagrinejama teises mokslo giuolaikine bkle Lietuvos ir pasaulio
mastu. Sios bkles negalima jsivaizduoti be postmodernizmo (naujojo mokslo arba
sudetingiji dinaminitt sistemzu mokslo) poveikio analizes, kuri ragina per±u7reti ne tik
paties mokslo metodologinius pamatus, bet ir teises mokslo mokslikumq. Postmodernizmo
apraikit Lietuvoje galime aptikti vis da±niau, o ypaéfilosoJijos, meno ar kultilros srityje.
Postmodernioji teisine mintis Lietuvos teises moksle sunkiai randa sau vietq, nors pasaulyje
gios idejos ir naujasis (postmodernusis) sudetingiji dinaminitt sistemt mokslas daro
ltakq teises mokslui. Teises mokslas vis dar sunkiai ,, isiskiria su modernizmu, o tat lemia
deterministinj, statikq ir siaurq po±iär1 i mokslq. Manome, kad atejo laikas keisti po±ir! i
mokslci didesni demesi skirti indeterminizmui, mokslo humanizavimui, socialiniam
kontekstui ir spontanikai minties raidai.


           REIKSMINIAI ZODZIAI
  Postmodernizmas, modernizmas, mokslas, teises mokslas, tarpdisciplinikumas.


                 TVADAS
  Siandien pasaulis gyvena pokyöiq laikotarpiu: keiöiasi vertybés, po2iuriai, ngstymo
paradigmos, o postmoderniosios idéjos vis labiau populiaréja (pavyzdiui, D. A. Patterson,
D. A. Carson3, G. T. Jones4). Neigvengiamai jos daro jtakq ir teisés mokslui. Kartu su


Dovile Valanciene, Vilniaus universiteto Teises fakulteto Viesosios teises katedros doktorante.
Kontaktine informacija: Sauletekio al. 9, rumai, 10222 Vilnius, Tel. (+370) 61018341, elektroninis
pastas: dovile.valanciene @ tf.stud.vu.lt_
2 D. A. PATTERSON, ,,Postmodernism, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, ed. D.
A. Patterson (Oxford: Blackwell Publishing, 2008).
D. A. CARSON, ,,The Dangers and Delights of Postmodernism, Modern Reformation (2003, No.
12(4))!! [iureta 2010.11.19] <http://www.modernreformation.org/default.php?page=articledisplay
&varl=ArtRead&var2=281&var3=authorbio&var4=AutRes&var5=238>.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?