About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2021 Pandectele Romane 235 (2021)
Court of Justice of the European Union: Possibility for Member States to Introduce Mandatory Pre-Slaughter Stunning in the Case of Animals Slaughtered in Religious Rites. Relation with Religious Rights and Freedoms Guaranteed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union

handle is hein.journals/rpanderom2021 and id is 235 raw text is: Curtea de Justitie a Uniunii Europene:
Posibilitatea statelor membre de a introduce
anestezierea prealabila obligatorie
a animalelor sacrificate ritualic.
Raportul cu drepturile si libertatile
religioase garantate prin Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene
(CJUE, hotyrarea preliminary din 17 decembrie 2020,
Centraal Israelitisch Consistorie van Belgie s.a.
vs. Vlaamse Regering, cauza nr. C-336/19)
Dr. Andrei DUTU
Pentru a treia oar5 in cursu[ ultimilor ani, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) este
chemata s5 raspund5 pe cale prejudicia[l cu privire [a raportul dintre bunastarea animalelor
si particularitatile cultelor care impun sacrificarea [or ritualic5, practicata in scop alimentar.
Primele dou5 solutii in acest sens s-au caracterizat printr-o tendinta clara de articulare, sau mai
degrab5 de armonizare, a normelor aplicabile in materie; astfel, in cea dintai (CJUE, hotararea din
29 mai 2018, pronuntata in cauza nr. C-426/16, Liga van Moskeeen en Islamitische Organisaties
Provincie Antwerpen VZW s.a. vs. Vlaams Gewest), s-a stabilit c5 prin reglementari de drept al
Uniunii Europene se poate impune ca sacrificarea ritualic5 s5 se realizeze exclusiv in abatoare
specializate, in masura in care o atare incadrare nu contravine libertatii religioase. Din solutia
propus5 in cea de-a doua speta (CJUE, hotararea din 26 februarie 2019, pronuntata in cauza
nr. C-497/17, OABA vs. Ministre de ['Agriculture et de ['Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France
SAS) reiese c5 certificarea european5 de produs rezu[tat a[ ,agriculturii biologice, care cuprinde
standarde relative [a bunastarea animalelor, nu poate fi atribuit5 celor sacrificate in conditii[e
specifice cerintelor de cult (mozaic sau musulman), far5 ca animalul s5 fie anesteziat in prealabil.
In fine, cea mai recent5 hotarare, pronuntata [a 17 decembrie 2020, abordeaza problema dintr-o
logics oarecum paradoxal-contradictorie; in speta, s-a aratat c5 statele membre care doresc s5
promoveze bunastarea animalelor sunt in acelasi timp in masura s5 elimine exceptia de [a regula
genera[ a obligatiei de anesteziere prealabila, care are in vedere in special practicile religioase
ale sacrificiului ritualic.

MERIDIANE JURIDICE           PANDECTELE ROMANE NR. 1/2021 235

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most