About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

15 Pravni Vjesnik 418 (1999)
Parliamentary Debate on the Outline of the Law on Electoral Order for Croatian Sabor (Parliament) from 1918

handle is hein.journals/pravnivjsk15 and id is 424 raw text is: 
418         Dr. sc. ANTO MILU81, dr. sc. JOST VRBOI: Saborska rasprava o Osnovi zakona o izbornom...
                             Pravni vjesnik 15 (3 - 4): 418 - 457, 1999.

                             UDK : 34 (497.5) (094) 1918
                             Prethodno priop~enje
                             Primljeno 20. prosinca 1999.


Dr. sc. ANTO MILUSIC, redoviti profesor Pravnoga fakulteta Sveuiligta
J. J. Strossmayera u Osijeku
Dr. sc. JOSIP VRBOSIW, izvanredni profesor Pravnoga fakulteta Sveugiligta
J. J. Strossmayera u Osijeku

SABORSKA RASPRAVA 0 OSNOVI ZAKONA 0 IZBORNOM
REDU ZA HRVATSKI SABOR IZ 1918. GODINE

           Predmet autorovih razmatranja u ovom 6lanku je saborska rasprava
        o Osnovi zakona o izbornom redu za Sabor kraljevina Hrvatske, Slavonije i
        Dalmacije, kojije u Saboru prihvaen potkraj 1917. godine, a progla'en je i
        stupioje na snagu 1918. godine. Glavna rasprava o zakonskoj osnovi vodila
        se u Hrvatskom saboru prvo kao generalna debata od 13. do 15. prosinca, a
        zakljuiena je 17. prosinca. Toga dana zapo~elaje i specijalna debata o za-
        konskoj osnovi koja se vodila jog i 18. prosinca. Glavna je rasprava zak-
        ljuiena 19. prosinca 1917. kadaje Sabor, nakon treeeg Jitanja, prihvatio Za-
        kon o izbornom redu za Sabor kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
        Spomenuti je zakon posljednji zakonski akt o izbornom redu za Hrvatski sa-
        bor. On je ufao u pravni poredak gradanske Hrvatske, ali nije bio primije-
        njen u izbornom procesu jer na temelju tog zakona nikad nisu bili provedeni
        saborski izbori.
           Kljucne rije'i: hrvatski sabor, izborni red, godina 1918., saborska
        rasprava.


SABORSKA RASPRAVA 0 OSNOVI
 ZAKONA 0 IZBORNOM REDU ZA
 HRVATSKI SABOR IZ 1918. GODINE*

1.1. Vladina inicijativa za izbornu
  reformu, njezin prijedlog zakonske
  osnove i prijedlog saborskog odbora
  Hrvatskije sabor6. lipnja 1917. doniojed-
nodugni zaklju~ak kojim je pozvao Zemaljsku
vladu da pristupi reformnom radu u svim
strukama i granama uprave te da podvrgne po-
stojede ustanove reviziji prema zahtjevima


 Rad je napisan u okviru znanstvenoistraliva~kog projek-
 ta: Hrvatski dr~avni Sabor u vremenu 1914-1918. g.
 (111506).


naprednoga demokratskoga i socijalnoga
shvadanja danagnjega doba. S tim u vezi u sa-
borskom se zaklju~ku naglagava da de jam-
stvo linih i politi~kih sloboda nadi najbolji te-
melj i zagtitu u op6em, jednakom, izravnom i
tajnom izbornom pravu. Stoga Sabor zahtije-
va od Zemaljske vlade da mu imaju6i pred
o~ima ova na~ela podnese s mogu6im po-
spjegenjem zakonsku osnovu o tomu.'
  Svoj rad u vezi s donogenjem novog iz-
bornog reda Saborje zbog ratnih i unutarnjih

 Iz obraziolenja Osnove zakona o izbomom redu za Sa-
 bor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Prilozi
 stenografskim zapisnicima Sabora kraijevina Hrvat-
 ske, Slavonije i Dalmacije. Petogodigta 1913.- 1918. (u
 dalinjem tekstu: Prilozi), Prilog br. 187, str. 41,42.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most