About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

9 Mennesker og Rettigheter 1 (1991)

handle is hein.journals/norjhur9 and id is 1 raw text is: 

      Innhold 1/1991

   Tlema: Flyktninger og minoriteter

 2  Bård-Anders Andreassen På flukt (leder)
 3  G. J. L. Coles Flyktningespørsmålet og menneskerettigheter nye per-
   spektiver
 14  Thorvald Stoltenberg Det globale flyktningeproblem. Årsaker - virkning-
   er - løsninger
 21  Arne Piel Christensen og Morten Kjærum Myter og virkelighed i flygt-
   ningedebatten
 29  Marie-Héléne Boccara Avvisning av asylsokande år omånsklig behand-
   ling
 35  Peter Thyselius Nationalism - på gott och ont
 40  Tore Lindholm Trengs kollektive menneskerettigheter for å beskytte
   minoritetsinteresser?

   Utsyn
 53  Individ og internasjonalt samfunn. Torkel Opsahl intervjuet av Gunnar
   M. Karlsen
 59  Kåre Tønnesson  De klassiske menneskerettighetserklæringer: fra
   Philadelphia 1776 til Paris 1789-93
 72  Eldrid Mageli Medgift i dagens India gammel tradisjon med moderne
   tilsnitt

   Rettspraksis
 78  Referater
 85  Oversikt over dommer avsagt av Den europeiske menneskerettighets-
   domstol

   Bokomtaler
111  Omtaler
118  Innkomne publikasjoner

119  Forfatterne

120  Indeks mennesker & rettigheter 1990

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most