About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

8 Mennesker og Rettigheter 1 (1990)

handle is hein.journals/norjhur8 and id is 1 raw text is: 


            Innhold 1/1990


  Tema: Demokratisering
 2 - det umuliges kunst
 4 Bernt Hagtvet Demokratiets universelle pretensjoner
 8 AsbjØrn Eide Demokratisering og rettighetsforsvar - hindringer og muligheter
 15 Kristian Gerner Glasnost, perestroika og Sovjetunionens framtid: ett manniskoråttsperspektiv
23 Geir Arnulf Kvifor demokrati?
28 Kjell Magne Bondevik Historiske omveltninger, demokratistøtte og menneskerettigheter
31 Einar Låchen Fra ragnarokk til rettighetsforsvar: om tilblivelsen av Den europeiske menneskerettighets-
  konvensjon
36 Gunnar Myklebust og Ingvard Havnen Konturer av et nytt Europa. Intervju med Willy Brandt

  Magasinet
40 Luis Humberto Guzmån Valgprosessen i Nicaragua
43 Stener Ekern Med Sandinistene på valgkamp i Nicaragua
46 Elisabeth Tveter Briseid Glimt fra møter med mennesker i El Salvador
50 Joachim Bamrud Ingen glasnost for Cubas media
53 Per Kværne Dalai Lama og Tibet
56 Dalai Lama Universelt ansvar og menneskerettigheter
59 Lotte Lund Retssikkerhed i Sydafrika. Intervju med Brian Currin
62 Ove Narvesen Der grensene brister - barn i prostitusjonsmiljØene i den 3. verden

  Rettspraksis
67 Referater av dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
73 Referater av uttalelser fra Menneskerettighetskomiteen i FN
75 Lars Adam Rehof og Tyge Trier Hauschildt-dommen et memento til de nordiske retssystemer
77 Odd Ryan Hauschildt-saken endrer dansk rett

  Menneskerettighetskalenderen
79 Oversikt over seminarer og konferanser i 1990
80 Karin Bergquist Tværuropeisk demokratidiskusjon på CSCE-mØde i København

82  Bokomtaler

84  Forfatterne


86 Forfatterindeks 1983-1989

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most