About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

6 Mennesker og Rettigheter 1 (1988)

handle is hein.journals/norjhur6 and id is 1 raw text is: 
UNDERVISNING OM MENNESKERETTIGH-ETER


   Undervisning om

menneskerettigheter


En av de viktigste begivenhetene på området under-
visning i menneskerettigheter var UNESCO's verdens-
kongress om menneskerettighetsundervisning i Wien
12. - 16. september 1978. Som en direkte følge av
kongressen ble det utarbeidet en 7-års plan for men-
neskerettighetsundervisning. Planen forutsatte at det
skulle etableres institusjoner for dette arbeidet både på
det globale, det regionale og det nasjonale plan. Videre
forutsatte planene at det skulle utarbeides materiale for
menneskerettighetsundervisning og forskning, og at
det skulle lages programmer for undervisning på alle
nivåer - fra grunnskole til universitet og høyskole, ikke
minst for yrkesgrupper som politi, militære og fengs-
elspersonell.
 Planen har neppe lykkes i alle henseender, og kan-
skje minst der hvor den trengs mest. For vår egen ver-
densdels vedkommende er det imidlertid riktig å si at
Wiener-kongressen satte igang en prosess som har gitt
resultater, selv om målene kanskje ikke er oppnådd.
 Derfor vil vi med dette nummer av tidsskriftet belyse
hvor omfangsrik undervisningen om menneskerettighe-
ter er blitt. Både metodologisk og substansielt har man
på nordisk og europeisk nivå i den siste 10-års perioden
arbeidet iherdig for å finne løsninger som kan være an-


vendbare i undervisningsøyemed i skolen og i organi-
sasjoner/voksenopplæring. En målsetting er å inspirere
til videre oppfølging gjennom det mangfold av eks-
empler som artiklene forteller om.
 Det er et langt sprang fra professor Francoise Hamp-
sons artikkel om viktigheten av å undervise om men-
neskerettigheter i krig og fred i forsvaret til høyskole-
lektor Rolf TØnnesens diskusjon om hvorvidt pedago-
gikken som blir anvendt til å undervise også om men-
neskerettigheter i seg selv er undertrykkende.
 Når dette nummer av Mennesker og Rettigheter tar
for seg begge emner, er det bl.a. for å belyse at under-
visning i Menneskerettigheter reiser mange viktige
spørsmål av prinsipiell art som mange av dem som til
daglig arbeider iherdig for spredning av kunnskap om
menneskerettighetene kanskje ikke alltid er oppmerk-
somme på.
 For menneskerettighetsorganisasjonene er allikevel
budskapet det viktigste: «Det er først når et menneske
kjenner sine egne rettigheter og plikter at det er i stand
til å sloss for dem og til å leve etter dem», derfor er
opplysningsarbeidet om menneskerettighetene så vik-
tig.
                      A.S.T.O.


Innhold Nr. 11988


2. Pedagogikk - en trussel
  mot elevens rettigheter.
  Av Rolf Tønnesen.
 9. De frivillige organisasjoner - en
  drivkraft i menneskerettighets-
  arbeidet. Av Nils Røhne.
13. Idéer til undervisning om
  menneskerettighederne.
  Av Johannes Bang.
20. Et nordisk prosjekt.
  Av Kari Solholm.
22. Universitetsundervisning om
  menneskerettigheter.
  Av Torkel Opsahl.


25. En utfordring til skolene i Europa.
  Av Hugh Starkey.
29. Instruering av de væpnede styrker
  om krigens folkerett.
  Av Francoise Hampson.
36. Opplysningsarbeid om
  menneskerettigheter i krig og fred.
  Av Anne-Sofie Trosdahl Oraug.
39. Dokumentasjon fra Malta -
  kongressen.
  Av Helge Brochmann.


42. Dodsstraffet i USA.
  Av Care von Essen.
46. Konsentrasjonsleire under
  internasjonal overvåking?
  Av Hanne Sophie Greve.
51. Diskrimineringsombudsmannen.
  Av Sigrun Skogly.
53. Konferansen i Harare om barns
  situasjon under apartheid.
  Av Aina Bergstrøm.
57. Fra Rettspraksis.
64. English summary

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most