About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

5 Mennesker og Rettigheter 1 (1987)

handle is hein.journals/norjhur5 and id is 1 raw text is: 
Det norske instituttet etablert


I mange år har det vært drømt om, Ønsket og planlagt;
   den 1. januar 1987 var det en realitet. Institutt for Men-
   neskerettigheter er i gang. Instituttets direktør er As-
bjørn Eide, styreformann er professor Torkel Opsahl.
 Planene har vært støttet i flere år både av Stortinget og av
fagdepartementene, såvel som av Menneskerettighetsutval-
get (under Utenriksdepartementet). På grunn av den brede
og tverrpolitiske støtten ble det derfor mulig å få instituttet
opprettet selv i en tid hvor budsjettsituasjonen er meget
vanskelig.
 Bevilgninger er gitt over Kultur- og Vitenskapsdeparte-
mentets budsjett. Seks personer er blitt eller skal bli ansatt
ved instituttet, som er lagt til Oslo. Tre av disse skal arbeide
med forskning og utredning; en av dem er instituttets direk-
tør. En av de andre forskerne vil bli tilsatt meget snart, den
tredje noe senere. Til gjengjeld vil et par korttidsstipendier
bli tilbudt.
  En egen dokumentalist (Mette Kjerschow) er ansatt både
for å ta vare på bibliotek og litteratursØkning, og for å delta i
det internasjonale EDB-baserte dokumentasjonssamarbeide
om menneskerettigheter (HURIDOCS).
  Fra ca. 1. mai 1987 vil dessuten en informasjonsmedar-
beider tiltre, som blant sine andre gjøremål vil ha ansvaret
for dette tidsskriftet. I denne stillingen er ansatt Beate Flat-
tum Rud, nå programsekretær i NRK, fjernsynet.
  Instituttets administrative sekretær er Åshild Maria Eft-
evåg.
  Instituttets administrative sekretær er Åshild Maria Ef-
tevåg.
  I tillegg er det lagt en stilling til Christian Michelsens In-
 arbeidet med menneskerettigheter i utviklingslandene, etter-
 som det ved CMI allerede er betydelig kompetanse omkring


utviklingsforskning. En rammeavtale vil bli inngått om den-
ne stillingen mellom Christian Michelsens Institutt og Insti-
tutt for Menneskerettigheter.
 Gode lokalforhold for Instituttet er sikret i St. Olavs gate
29, hvor i sin tid Menighetsfakultetet holdt til og senere Nor-
disk Ministerråd. Instituttet deler huset med andre universi-
tetsinstitusjoner.
 Institutt for Menneskerettigheter er lagt til Det juridiske
fakultet, Universitetet i Oslo, men er en meget selvstendig
institusjon innenfor denne rammen. Instituttet har sitt eget
budsjett og sitt eget styre. I den første femårsperioden er
NAVF administrativt ansvarlig for instituttet. Deretter skal
dets endelige organisasjonsform avgjØres.
 Ifølge instituttets vedtekter er grunnlaget for dets virksom-
het det eksisterende internasjonale system av normer og in-
stitusjoner til vern om menneskerettighetene.
 Formålet er å bidra til at de internasjonalt vedtatte normer
blir realisert i størst mulig utstrekning. Dette skal skje ved
forskning, utredning, informasjon og dokumentasjon. Insti-
tuttet skal samarbeide om dette med lignende forsknings-
institusjoner i andre land, med de frivillige organisasjonene
for menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt,
med de mellomstatlige organer for menneskerettigheter og
de nasjonale organer som arbeider med internasjonale men-
neskerettighetsspØrsmål.
 Instituttet har mange planer for virksomheten. Ved siden
av to løpende seminarrekker for norske deltakere, er det al-
lerede planlagt tre-fire internasjonale seminarer. Et av disse
vil behandle menneskerettighetsproblemene i interne kon-
flikter, med sikte på å ta nye initativer internasjonalt når det
gjelder rettssituasjonen og mekanismene for beskyttelse av
menneskerettighetene.


Innhold
  Nr. 1 1987


2. Støtte til menneskerettighetene.
  En målsetting for u-hjelpen?
  H. Bugge
 5. Rettighetsbrudd må påtales.
  S. Lunde
 7. Likeverd fordrer dialog. S. Ekern
 9. Ingen utvikling uten menneskeret-
  tigheter! B. Andreassen
14. Folkedomstoler. Aa. Gundersen
17. Mosambik - på vei mot et nytt
  rettsvesen. T. Myhren
22. Retten til utvikling. A. Eide
28. Skal man yde nødhjelp til kon-
  sentrasjonsleire? K. Jensen


30. Ti år med Charta 7734. Knut Frydenlund. Arbeidet for vern
  av menneskerettighetene
36. KSSE-oppfølgingsmøtet i Wien.
  K. Traavik
40. Human Rights in the UN. M. Tardu
45. Konventioner i kris. J. Nordenfeldt
47. Human Rights in the UN and the
  Press. T. van Boven
48. FN og forsvinninger.
  T. van Dongen
55. Flyktningepolitikken i moralsk
  krise. B.E. Engesland.


57. Mellomkirkelig Råd og menneske-
  rettighetene. L. Trædal
59. Sanningen om Waldorfmålet
  Strasbourg. H. Liljeson
62. Tyrkiasaken - ett år etter forliket.
64. English Summary.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most