About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

4 Mennesker og Rettigheter 1 (1986)

handle is hein.journals/norjhur4 and id is 1 raw text is: 


Var forliket for magert?


Forliket i Strasbourg i desember 1985 mellom
    Tyrkia og de fem klagerstatene satte punktum
    for en aksjon som regjeringene må ha opplevd
som meget vanskelig. Sannsynligvis var de lettet da
Kommisjonen ikke bare beseglet utfallet, men også
innlot seg på noe nytt: en oppfølging ved et slags tilsyn
gjennom et års tid.
Som de følgende sider vil vise, ble det imidlertid ikke
ro om saken med dette. Både innholdet av forliket og
situasjonen i Tyrkia etter det tidsrom saken gjaldt, har
vært tildels heftig omstridt i de siste måneder. I skri-
vende stund (april 1986) gjelder det bl.a. om man bør
eller ikke bør delta i minisesjonen av Europarådets par-
lamentariske forsamling i Tyrkia til sommeren, om
Tyrkia bør få verv i Ministerkomitéen, burde ha vært
anklaget i FN osv.
  Selve forliket virker unektelig magert, og dets nye
element, Kommisjonens rolle i en fortsatt dialog, knyt-
ter det seg bare usikre forventninger til. Men mellom
konfrontasjon og kompromiss, mellom offentliggjøring
og fortrolige framstøt, står en ofte overfor vanskelige
valg. Det gjelder også i arbeidet for menneskerettighe-
tene. I slike spørsmål er det uforstandig å være skråsik-
ker.


 Et forlik kan ha mening framfor en fordømmelse
dersom det er egnet til å påvirke utviklingen. Troen på
at dette er mulig, varierer åpenbart sterkt.
  Et punkt vi ikke har sett berørt i den omfattende de-
batt, har generell interesse: Tyrkia er et av de få land i
Europarådet som ikke har godtatt den individuelle kla-
gerett under Menneskerettighetskonvensjonen. Stats-
klageretten har påny vist seg å være en utilstrekkelig
garanti som det er vanskelig å håndtere effektivt til nyt-
te for ofrene. Det kunne derfor ha vært logisk om kla-
gerstatene hadde satt som vilkår for et forlik at Tyrkia
hadde godtatt den individuelle klagerett for framtiden.
Vi vet ikke om man tenkte på dette. Med alle de for-
sikringer Tyrkia etterhvert har avgitt, burde det ha vært
mulig.
 Den individuelle klagerett er ingen vidunderkur mot
overgrep, men den er nyttig. Og det er stadig åpent for
Tyrkia å styrke sin troverdighet og vise god vilje ved å
ta et slikt skritt. La det være en av de stadige utfor-
dringer til Tyrkias regjering.
                        T. 0.


Innhold
 Nr. 1 1986


1. Var forliket for magert?

3. Tyrkia-forliket i Strasbourg.

6. Kommentar. Per Tresselt.

8. Svakheter. Karl Nordrup Dahl.

10. En kalkulert risiko?
  Adelheid E. Gulbrandsen.
17. Forlik og «respekt for menneske-
  rettighetene» i praksis.
  Sally Dollé og Torkel Opsahl.

23. Megafondiplomati for  men-
  neskerettighetene?  Enquete
  med politikere. Rune Ottosen.


27. Terror og menneskerettigheter.
  Asbjørn Eide.

30. Innvandring, familieliv og
  diskriminering. Rosalyn Higgins.

37. Målet er å bli overflødig.
  Intervju med Ths. Hammarberg
  om Amnesty. Kjell Olaf Jensen.

41. Gavmildt, men lite gjestmildt.
  Jan Egeland.

43. Til Olof Palmes minne.
  Love Kellberg.

46. Styrking og konsolidering.
  Ole Peter Kolby.


48. Spesialrapportørsystemet.
  Bjørn Skogmo.

50. Forsvinninger, politiske drap og
  tortur. Ragne Birte Lund.

55. Et lite håp i Guatemala?
  Robert Sørensen.
57. Nordiska klagomål i Strasbourg
  1985. Erik Fribergh.

64. Summary in English.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most