About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

3 Mennesker og Rettigheter 1 (1985)

handle is hein.journals/norjhur3 and id is 1 raw text is: 

Frihet og rettigheter - sivile og politiske


enne gang har tidsskriftet satt seg fore å belyse
    noen av de største og gjeveste ordene i menneskerettig-
    hetenes språk, fra «etikk til politikk» for å låne et ut-
trykk fra en av artiklene.
 Begrepet «frihet» er langt fra entydig. Likevel vil alle gjer-
ne regne seg som frie mennesker og frie folk. Læren om men-
neskerettighetene gir næring og kraft til dette Ønsket. Så må
det altså begrunnes og gjennomtenkes. Anfinn Stigen, norsk
professor i filosofi, og JØrgen Dalberg-Larsen, dansk lektor i
rettslære, drøfter de alminnelige sider av dette emnet.
 I mangfoldet av konflikter om frihet den enkeltes og fol-
kets - har vi trukket fram noen få. De skal illustrere sivile og
politiske frihetsproblemer i vår tid. Et fullstendig bilde er ikke
mulig å,gi, men leseren får representative glimt, både fra Nor-
ge og verden forøvrig. Vi peker her på noen hovedlinjer.
 Folkenes frihet og selvbestemmelsesrett har lenge stått høyt
i rang og propagandaverdi, men hva forteller virkeligheten?
Både den kritiske artikkel om «selvbestemmelse» av Finngeir
Hiorth og Torben Retbølls beretning fra Vest-Sahara kan gi
grunn til å dempe den internasjonale retorikken. Hiorth er ikke
nådig overfor F.N.: «de frie land i verden kan være glad at
F.N. har så liten makt»(!).
 Flere emner blir tatt opp fra den enkeltes sivile og politiske
rettigheter. En ytterst relativ størrelse er bevegelsesfriheten.
som Goran Melander omtaler. Til vtringsfriheten gjør Kjell
Olaf Jensen noen viktige refleksjoner fra den litterære arena i
vår tid, og et alvorlig apropos er Thomas Hammarbergs inn-
legg om journalistene.


 Den alminnelige politiske frihet ser i våre dager heldigvis
ikke bare tilbakeslag. «Frihetsvindene over SØr-Amerika» er
det gledelige emne for artikkelen av Alejandro Artucio. Han
er en framtredende kjenner av undertrykkelsen, ikke minst i
hjemlandet Uruguay, der den nå ser ut til å være overstått.
Striden om organisasjonsfriheten i Polen er på godt og ondt
blitt et vitnesbyrd om forandringene også i Øst-Europa. Karl
Nandrup Dahl beretter nøkternt om ILO-granskingen av Po-
len. Selv om Solidaritet er tvunget tilbake og Polen har brutt
med ILO, blir intet som før. Noe som kan gi håp og tro, er
nettopp å se tilbake på artikler vi hadde fra de samme konflikt-
områdene i fjor og i forfjor. Sakene er i bevegelse.
 Kanskje kan man ikke si det samme om norsk debatt? Hvor-
dan samvittighetsfriheten og dens grenser stadig er omtvistet i
ellers rimelig åpne og frie samfunn, kan illustreres av striden
om verneplikt og samvittighetsnekting. «Meldingen er inn-
holdsløs og misvisende» heter det om den fremlagte stortings-
melding i Olav Terje Bergos artikkel. Han, Per Thomas
Andersen, Tore Husebø og BjØrn Stordrange står for ulike syn
og tilknytninger til denne debatt. Den ser ut til å ville ende
med status quo: Retten til alternativ verneplikttjeneste vil for-
tsatt ikke tilkomme enhver som ut fra en alvorlig overbevis-
ning er mot den militære tjeneste.
 Vi hilser organisasjonen Redd Barna velkommen som
samarbeidspartner i utgivelsen av tidsskriftet.
                           T. 0.


Innhold
 Nr. 1 1985


2 Hvordan kan menneskerettighetene
  begrunnes? Anfinn Stigen

 6 Frihed som juridisk begreb.
  Jørgen Dalberg-Larsen
10 Menneskerettighetene i norske
  samarbeidsland. Jan Egeland

11 Selvbestemmelse. Finngeir Hiorth

16 Frihetens vinder i Sør-Amerika.
  Alejandro Artucio

21 Vestsahara: Den glemte krig i Afri-
  kas ørken. Torben Retbøll

26 Meldingen er innholdsløs og misvi-
  sende. Olav Terje Bergo


28 Fritak for militærtjeneste.
  Tore Husebø

30 Militærnekting som menneskerettig-
  hetsspørsmål.
  Per Thomas Andersen

31 Fra etikk til politikk.
  Bjørn Stordrange

32 Polen melder seg ut av ILO.
  Karl Nandrup Dahl

37 Ytringsfriheten og litteraturen.
  Kjell Olav Jensen

40 Røde Kors med vellykket tekst-
  samling


41 Råtten att rora sig fritt.
  Goran Melander

46 Verdensinformasjon om urbefolk-
  ningene svikter. Helge Sandvig

49 Journalists and human rights. Tho-
  mas Hammarberg
51 Filosof om FN-erklæringen. Jan Hel-
  gesen

52 Juristmøte i Sovjetunionen.

54 Nordiska Klagomål i Strasbourg.
  Erik Fribergh

62 «Kavalkade» over ytringsfri-
  heten

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most