About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

22 Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 1 (2004)

handle is hein.journals/norjhur22 and id is 1 raw text is: 
TIDSSKRIFTET I 2004


Fra og med dette nummeret bærer tidsskriftet navnet Nordisk Tidsskriftfor Menneskerettig-
heter: Nordic Journal offHuman Rights. Navneendringen er foretatt på bakgrunn av et ønske
om å tydeliggjøre tidsskriftets innhold også i tittelen. Tidsskriftet er et nordisk tidsskrift for
menneskerettigheter, og det når ut til en nordisk og internasjonal leserkrets mer i dag enn hva
det gjorde tidligere. Det er derfor naturlig at tidsskriftet også reflekterer dette i sin tittel. Men-
nesker & Rettigheter er fra og med i år historie. Men det er en lang og innholdsrik historie Nor-
disk Tidsskriftfor Menneskerettigheter tar med seg videre inn i det nye året og dets 22. årgang.
  Innholdsmessig fortsetter tidsskriftet linjen fra de siste foregående år. Nytt av året er vår
nye spalte med informasjon og omtaler av praksis fra FNs menneskerettighetsorganer. Vi
håper det økte fokus på FNs menneskerettighetssystemer kan bidra til å gjøre tidsskriftet enda
mer leseverdig, nyttig og aktuelt for våre lesere!

                                         Red.


NORDISK TIDSSKRIFT FOR MENNESKERETTIGHETER 22:1 (2004)

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most