About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2 Mennesker og Rettigheter 1 (1984)

handle is hein.journals/norjhur2 and id is 1 raw text is: 

Ny årgang - ny skikkelse

 llerede før Mennesker og Rettigheter begynte å komme

    ut i  1983,  hadde  utgiveren  -  Det  norske
    menneskerettighetsprosjektet - kontakt med andre om
et samarbeid. Det var to store menneskerettighetsorganisasjon-
er, Norges Røde Kors og Amnesty International, Norsk av-
deling, som helt fra først av var interessert i dette. De er nå
kommet med.
 Det er avtalt at Menneskerettighetsprosjektet fortsatt skal stå
som utgiver, mens de to organisasjonene vil støtte tidsskriftet,
dels Økonomisk og dels praktisk. Siden oktober 1983 har det
hatt en redaksjonskomité med medlemmer fra prosjektet og de
to organisasjonene. Medlemmene deltar i personlig egenskap,
og tidsskriftet beholder dermed sin uavhengighet. De to organi-
sasjonene bærer ikke ansvar for dets innhold eller forpliktelser.
Den nye ordningen gjelder fra årsskiftet.
 Det blir nok ikke lett å erstatte redaksjonssekretær Marianne
Egeland, som har sluttet på grunn av annet arbeid. Hun virket
for tidsskriftet gjennom 11/2 år, fra den første planlegging i 1982
og gjennom hele dets første årgang. Vi takker henne for en allsi-
dig og dyktig innsats.


 Redaksjon og ekspedisjon har fra årsskiftet fått ny adresse:
Rådhusgaten 4, N-0151 OSLO 1. Dette er lokaler som Men-
neskerettighetsprosjektet får benytte gjennom sitt samarbeid
med Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett. De ligger
ved siden av prosjektets annen forankring, Institutt for freds-
forskning.
 Et par ord om tidsskriftets skikkelse og formål: Det nye for-
mat og utseende skal gjøre det mulig å gi tidsskriftet et mer tids-
messig og leservennlig preg, samtidig som det er mer Økono-
misk med plassen. Stoffmangel frykter vi ikke.
 Formålet er det samme som tidligere, og som vi gjorde rede
for på lederplass ved starten: Tidsskriftet skal være tverrfaglig,
nordisk forankret og globalt orientert. Et juridisk fagtidsskrift
skal Mennesker og Rettigheter ikke være. Kanskje kan vi presi-
sere at selv om vi bringer stoff av fagfolk, så skal de her ikke
skrive for hverandre, men for andre: Selv om vårt tidsskrift ikke
kan bli noe massemedium, håper vi at det vil nå flere og flere,
kanskje indirekte gjennom å bli lest av opinionsdannere og ak-
tivister. Ikke minst derfor Ønsker vi samarbeidet med Røde
Kors og Amnesty velkommen. Blant deres medlemmer og til-
hengere finnes svært mange av dem vi henvender oss til.


Innhold:


«D en fjerde  ve rden  .............................................................
«Modernisering» - kulturmord?, Georg Henriksen ............
Indianerne   i P araguay  .........................................................
«Vi vil fred, men møter forfølgelse», José C. Morales ........
Urbefolkningene angår oss, Knut Sverre ............................
Australnegrenes situasjon, Lars Søftestad .........................
N y resolusjon   i A ustralia  .....................................................
Intervju med Ole Henrik Magga ..........................................
Samerna och folkråtten, Lars A. Baer .................................
Urbefolkningene i Menneskerettskomitéen,
Torkel O  p sah l ......................................................................
Retten til å kjenne sine menneskerettigheter .....................
Urbefolkningene og FN, Asbjørn Eide ................................
Grønlands udmeldelse af EF, Frederik Harhoff ..................
Øst-Timors uheldige skjebne, Finngeir Hiorth ....................
East Timor and Int. Law, Roger S. Clark .............................
FNs Artikkel 19 om     informasjon, Helge Sandvig ................
Intervju med Arne G. Arnesen ............................................
Samerettsutvalget, Einar Høgetveit ....................................


Juristenes rolle i amerikansk indiansk liv,
R ussel L. B  arsh  ...................................................................
Undervisning om     menneskerettigheter ..............................
H elge K leivan, et  intervju  ....................................................
Minneord til Helge Kleivan, Jens Brøsted ...........................
FNs rasekonferanse 1983, Jan Helgesen ..........................
AI og urbefolkninger, Wolfgang S. Heinz ............................
IWGIAs arbeid, Georg Henriksen .......................................
Røde Kors og Grenada-konflikten ......................................
Månniskans rått att råda dver sin kropp och sitt liv,
To re M o d e e n .......................................................................
Annen rangs borgere i fremmed land,
Tertit von Hanno Aasland ...................................................
Kvinnediskriminering bekjempes i FN ................................
A ls årsrapport   for 1983  .......................................................

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most