About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2 Nordisk Tidsskrift Int'l Ret 147 (1931)
Dommer D. G. Nyholm

handle is hein.journals/nordic2 and id is 155 raw text is: Dommer D. G. NYHOLM
Fodt den 21. Juni x858 i Randers, dod i Kobenhavn den 31. August 193.
Hans txette, sluttede Skikkelse, hans kraftig skaarne Hoved
med de karakterfulde Trek efterlod Indtrykket af en Mand, der
var vant til at staa paa egne Ben, og som satte sin Fod fast i Jor-
den, hvor han traadte. Tidlig havde han faaet 0velse i at stole paa
sig selv. Han var den eldste af en Soskendeflok paa 12, og da
hans Fader, Ingeniorkaptajn Godsejer Hofjegermester Lauritz
Christian Nyholm, bortkaldtes 1882, og Moderen, Maren Giedde,
to Aar efter, tog hans Styret som de yngre Soskendes trofaste og
opofrende Opdrager og Leder. Tidlig stod Didrik Nyholm Ansigt
til Ansigt med Livets Sorger og Kampe. Det store Ansvar, han fri-
villig og uden Vaklen havde lagt paa sine Skuldre, undlod ikke
at saette Spor i hans hele Lynne. Trods han alle Dage fejredes
som en sogt og skattet Selskabsmand, var hans Natur dybest inde
preget af Alvor og Indesluttethed. Han horte ikke til dem, der
ynde at lxgge deres inderste Vxsen blot for enhver tilfxldigi han
folte tvertimod en vis Sky for at aabne sig for andre end sine ner-
meste. Naar han til Valgsprog paa sit Vaabenskjold som Storkors-
ridder kaarede Ordene Vigilate Deo confidentes, var denne Sentens
typisk for hans Livsopfattelse og Taenkesxt.
Sin Arbejdstrang, sin utrxttelige Virkelyst, sin seje jydske Ud-
holdenhed tog Didrik Galtrup Giedde Nyholm i Arv baade fra
sin fedrene og modrene Slaegt, der for Nyholm'ernes Vedkom-
mende for en overvejende Del bestod af Embedsmend, navnlig
Prester, medens Landmend og Godsejere dominerede paa Mo-
ders Side. Student blev Nyholm 1876 fra Borgerdydsskolen i Ko-
benhavn og valgte til Fagstudium Retsvidenskaben, - der blandt
den eldre Generation talte Reprasentanter som Overretsprokura-
12*

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most