14 Nordisk Tidsskrift Int'l Ret 97 (1943)
FHV. Hojesteretsdommer, Dr. Jr. Th. Boye in Memoriam

handle is hein.journals/nordic14 and id is 109 raw text is: FHV. H0JESTERETSDOMMER, DR. JUR. TH. BOYE
IN MEMORIAM
Siden Udsendelsen af forrige Haefte er Medlem af Tidsskriftets
Redaktionskomit6, fhv. Hojesteretsdommer, Dr. jur. Th. Boye,
Oslo, afgaaet ved Doden.
Thorvald Boye var fodt i Oslo 1871 og var saaledes ved sin Dod
(December 1943) 72 Aar gammel. Han tog juridisk Embedseksamen
1894 og blev efter et Par Aars praktisk Virksomhed i 1897 Sekre-
toer i Justitsdepartementet. Med Orlov herfra besogte han i Aarene
1899-1900 og paany i Aarene 1903-05 en Raekke udenlandske
Universiteter (Berlin, Gen~ve, Paris, London, Kobenhavn), hvor
han studerede international Ret, for 1912 at erhverve den juridiske
Doktorgrad paa en Afhandling om de vaebnede Neutralitetsforbund.
Samme Aar blev Dr. Boye Laerer ved den militaere Hojskole, et
Hverv han bestred til 1924. Han var da Aaret i Forvejen blevet
Byrichef i Justitsdepartementet, hvorfra han 1917 gik over i Social-
departementet sor Ekspeditionschef (Departementschef), for 1922
at overtage Hvervet som Dommer i Hojesteret, hvor han havde
Soede, indtil han i 1942 sammen med den davaerende Hojesterets
ovrige Medlemmer traadte tilbage som Protest mod en Indgriben
fra de nye Magthaveres Side i Domstolenes Uafhaengighed.
Dr. Boye var ikke blot Formand for og Medlem af en lang Raekke
norske Regeringskommissioner og -udvalg, men indtog ogsaa inden-
for norske Organisationer, der beskeftiger sig med nordisk og
andet internationalt Samarbejde eller rent internationale Organisa-
tioner en central Position. Han var saaledes eksempelvis Medstifter
af og Medlem af Styret for Det nordiske administrative Forbund,
af den skandinaviske Karantacnekommission, den skandinaviske
Neringsmiddelkommission m. fl., og et varmt interesseret Med-
i.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?