3 Juridical Trib. 9 (2013)

handle is hein.journals/juridtrib3 and id is 1 raw text is: STUDII SI COMENTARII /
STUDIES AND COMMENTS /
ETUDES ET COMMENTAIRES
Consideratii privind dreptul la carierä al functionarilor publici. Despre
,,instabilitatea în functia publicä 5i practici de nerespectare a legii
Conf. univ. dr. Camelia STOICA1
Rezumat
In studiul prezentat s-a avut in vedere reglementarea carierei funcpionarului
public, in special stabilitatea si continuarea in funcie - elemente de esenfä la nivelul
Uniuni Europene. In dreptul roman, si in practica instituionalä, din påcate rämåne o
problemå pur declarativå. Studiul este fundamentat pe o serie de solupii de practicå
judiciarå recente. Criticåndfolosirea abuzivå a ordonanjelor de urgenfå cu instrumentele
de reglementare a legislaliei. Aceasta se considerå o conduitä abuzivå a legiuitorului ýi
aratå o instabilitate legislativå in materia reglementårii funcliei publice, in special prin
nerespectarea condifilor in care se poate dispune eliberarea din funclia publicå. in
concluzia studiului se desprinde necesitatea ca legiuitorul så revadå statutul functiei
publice, in special prin eliminarea fluctualiei in funclie de succesiunea forjelor politice la
guvernare.
Keywords: funclionar public, funclie publicå, statutul funclionarilor publici, institufie
publicå, drept administrativ.
JEL Classification: K23
Introducere
Dreptul la carierä al functionarului public - avem in vedere in special
stabilitatea 5i continuitatea in functie, care sunt de esenta acestui drept, reprezintä o
preocupare constantä la nivelul statelor Uniunii Europene. Astfel, cum s-a mai
arätat2, unele categorii de functionari, in intelesul cel mai larg al notiunii,
beneficiazä chiar de reglementarea inamovibilitätii in functie (de exemplu
magistratii din Franta). In Germania functionarii sunt numiti in principiu pe viatä.
Aceastä preocupare 5i consacrare legislativä demonstreazä importanta pe care
legiuitorul o dä functiei publice, precum 5i realizärii unui corp profesionist al
functionarilor publici. Functionarul nu apare ca fiind ,,fiuctuant, un personaj
pasager în viafa unei comunitáfi, el este un element de referinf/ permanent pentru
buna sau reaua desfäiurare a activitáfilor serviciului public respectiv3.
Camelia Stoica - Academia de Studii Economice din Bucure5ti, Departamentul de Drept; Avocat in
Baroul Bucure5ti, Arbitnu la Curtea de Arbitraj Comercial International, camelia.stoica@cig.ase.ro
2 M. Tofan, Dreptulfuncliei publice europene, p. 16, www.cse.uaic.ro
3 idem

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?