2 Juridical Trib. 6 (2012)

handle is hein.journals/juridtrib2 and id is 1 raw text is: STUDII SI COMENTARII /
STUDIES AND COMMENTS I
ETUDES ET COMMENTAIRES
Particularitåti ale angajårii in sectorul bugetar
Prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU
Rezumat
Legislafia de drept al muncii aplicabilå personalului bugetar este profund diferitå
de cea aplicabilå in sectorul privat. Spre deosebire de sectorul privat, unde piafa este cel
mai eficient regulator, sanctionånd orice eroare fåcutå de cåtre evaluator, in sectorul
public nu existå intotdeauna un feedback al realitåtii economice care så demonstreze
corectitudinea ýi eficienta evaluårii candidatilor in vederea angajårii. De aceea, legea
intervine aici mai adånc, impunånd conditii, termene 'i proceduri. Dacå sectorul privat
beneficiazå de o deosebitå flexibilitate in domeniul angajårii personalului, tocmai cu
scopul unei depline racordåri la cerintele realitåtii economice, in sectorul public
flexibilitatea poate conduce la manifeståri de subiectivism ýi arbitrariu. Pe de altå parte,
legiferarea excesivå pe care o putem intålni in sectorul bugetar poate genera solutii
versatile ýi chiar contradictorii.
Cuvinte-cheie: dreptul muncii, personal bugetar, angajare, promovare.
Clasificare JEL: K31
1. Consideratii introductive
In  sectorul bugetar, reglementarea   raporturilor de  muncå    practie
,,dubleazå Codul muncii, legislalia muncii din acest segment nesupunåndu-se celei
din sectorul privat. Particularitålile esentiale ale sectorului bugetar constau in:
prezenta unor reglementåri foarte preeise ýi detaliate. Cum performanla
pe piatå (cel mai util criteriu de evaluare) nu poate funciona in sectorul bugetar,
manifestårile de subiectivism din partea conducåtorilor institutiilor sunt mult mai
probabile ca in sectorul privat. Ca urmare, reglementårile sunt mai striete, tocmai
pentru a limita aceste manifeståri;
>  limitarea posibilitåtii de negociere individualå. In ceea ce prive5te
funcionarii publici, care nu incheie contract de muncå, negocierea individualå este
excluså, ei flind numili prin act administrativ unilateral. Dar 5i in privinta
personalului contractual posibilitatea de negociere este extrem de limitatå. Ca
urmare, 5i aici regulile sunt foarte detaliate;
Raluca Dimitriu - Academia de Studii Economice din Bucure5ti, Departamentul de Drept,
raluca.dimitriu@_&cig.ase.ro

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?