1 Juridical Trib. 16 (2011)

handle is hein.journals/juridtrib1 and id is 1 raw text is: STUDII $I COMENTARIII
STUDIES AND COMMENTS/
ETUDES ET COMMENTAIRES
Dificultiti in aplicarea noului regim al perioadei de probA
Prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU'
Rezumat
Pe parcursul perioadei de probai, salariatul are o pozitie extrem de vulnerabild!: el
nu are nicio certitudine in privinta continuirii raporturilor de muncd. Legea nr. 40/2011 a
modificat Codul muncii in sensul extinderii perioadei de proba! in cazul contractelor de
muncil incheiate pe duratal nedeterminatal fi a celor de muncdi temporardl. In plus, potrivit
noilor reglementairi, perioada de timp in care angajatorul poate utiliza succesiv perioada
de probai la angajarea salariatilor pe acelayi post este de 12 luni. Prezenta lucrare i~i
propune sdi eviden'tieze modalititile de aplicare a noilor reglementari, precum  i unele
dificultdti pe care aceastd aplicare este de presupus a le aduce cu sine.
Cuvinte-cheie: dreptul muncii, perioadd de probd, internship
Perioada de probA reprezintd o modalitate de verificare a aptitudinilor
profesionale. Este, poate, cea mai utilA dintre toate, deoarece persoana care solicitA
angajarea poate cel mai upor s5 fac5 proba aptitudinilor sale executind efectiv
contractul respectiv de munch. In felul acesta angajatorul are posibilitatea de a
vedea cum, in mod concret, viitorul sdu salariat face fatA insArcindrilor primite.
Este mai mult decat ar putea observa la interviu sau cu prilejul unui concurs. Cel
care presteaz5 munca are deja calitatea de salariat  i are dreptul la salariu, dar se
aflA incA sub observatia angajatorului din punctul de vedere al aptitudinilor
profesionale.
Persoana care se aflA in executarea perioadei de prob5 are exact aceleavi
drepturi *i aceleavi obligatii ca orice alt salariat. Contractul de muncd nu este
limitat la durata perioadei de probd, ci se va executa mai departe, dacA salariatul
este considerat corespunzdtor, sau va inceta, dacd angajatorul va decide c5 acesta
nu corespunde postului pe care este angajat.
Ca regim juridic, persoanele aflate in perioada de probd nu au o situatie
diferitd de ceilalti salariati.
0 singurd (ži important5) exceptie: la sfargitul sau pe parcursul perioadei
de probA contractul de muncd al salariatului va putea inceta imediat, farA preaviz *i
1 Raluca Dimitriu - Academia de Studii Economice din Bucurepti. raluca dimitriu ayahoo.com

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?