About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2011 J. S. Afr. L. [i] (2011)

handle is hein.journals/jsouafl2011 and id is 1 raw text is: TYDSKRIF VIR DIE
SUID-AFRIKAANSE REG
Journal of South African Law
ARTIKELS
W esterm ann: Basic principles of property law ....................................................................................................... . 1
Schrage: Steekpenningen voor het forum van het privaatrecht............................................................................ 16
Otto: Statutr verbode bedinge in kredietooreenkom ste........................................................................................ 38
Neethling: 'n Vergelyking tussen die individuele en korporatiewe persoonlikheidsreg op identiteit..................... 62
AANTEKENINGE
Som e thoughts on the future of private law - D irix ................................................................................................. 76
Ongegronde verryking van staatskas en beskerming teen arbitrbre ontneming van vermodnsregte -
S onnekus................................. .................................................   79
Resignation - an act that is not as straightforward as it seems? - Smit................................................................ 100
The mandatory offer obligation and intermediaries - Luiz and Van der Linde...................................................... 113
The best interests of the child: lessons from the first decade of the new millennium - Barrie.............................. 126
REGSPRAAK
Middellike aanspreeklikheid van die staat vir misdadige polisie-optrede: die heilsame ontwikkeling duur
vo o rt - S co tt......................................................................................................................................................... 13 5
Die Suid-Afrikaanse reg op persoonlike vryheid en sekerheid en die prosedurele en substantiewe aspekte
van die Amerikaanse due process of law-bepalings - Rautenbach.................................................................. 148
Choice of foreign law in a South African marine insurance policy: an unjustified limitation of party
autono m y? - V a n N ieke rk.................................................................................................................................... 159
Is a demand for a higher percentage of share equity a mutual interest in respect of which employees may
em bark on a strike? - Botha and M orajane........................................................................................................ 174
Vicarious liability of the state for rape by a police official - Neethling ................................................................... 186
BOEKBESPREKINGS
John Mullins en Carlos Da Silva: Morris Technique in Litigation deur Hanekom.................................................. 192
Lee Rossini and Johann Maree: Business Management for Financial Planners: A Guide to Creating a
Sustainable Service-based Financial Planning Business by Nieuwoudt  ......  ............................ 195
Hugh Corder (ed): Global Administrative Law by Strydom    ......................................... 197
P Van den Heever: Objections in Civil Litigation by De Vos.................................................................................. 198
Bhauna Hansjee and Fahreen Kader: The Survivor's Guide for Candidate Attorneys by Hanekom.................... 200
* Die Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg staan onder beheer van die Fakulteit Regsgeleerdheid
van die Universiteit van Johannesburg.
* ISSN 0257-7747
* Ten volle geakkrediteerde tydskrif by Dept van Onderwys (DOE) Social Sciences Citation Index
(SSCI) and Scopus accepted accredited journal
* Redaksie: J C Sonnekus BA LLB LLM LLD      I M Rautenbach BA LLB LLD
UNWERS*TT          (redakteur)            N Smit BLC LLB LLD
JOHANNESBURG        E du Plessis BA LLB LLD       K E van der Linde Bluris LLB Hons BA
S F du Toit BA LLB LLD         LLM LLD
C H MacKenzie BA (Hons) MA PhD    M M Watney BA LLB LLM LLD
(taaladviseur)
* Redaksionele advieskomitee: Nasionaal - sy ed regter J C Kriegler; sy ed appblregters P M
Nienaber en F R Malan; sy ed regter D H van Zyl; proff S A Strauss SC; en SW J van der Merwe.
Internasionaal - Proft E Dirix (Leuven); M Martinek (Saarbrocken); W J Zwalve (Leiden).
* Redaksie-adres: Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Johannesburg Posbus 524 Auckland
Park 2006 Suid-Atrika/Editorial address: Faculty of Law University of Johannesburg P0 Box 524
Auckland Park 2006 South Africa - Telefax (011) 559 2049.
* Uitgewer: JUTA Law - Kaapstad - Claremont - Johannesburg.
UJ   A   * Uitgewersadres: Posbus 24299, Lansdowne, 7779 Suid-Afrika - Telefaks (021) 659 2360.
JLJ Ilk     Publisher's address: PO Box 24299, Lansdowne, 7779 South Africa - Telefax (021) 659 2360.
* Hierdie tydskrif verskyn in Februarie, Mei, Augustus en November van elke jaar.'n Register vir
elke jaar word die daaropvolgende jaar versend.
* 2011 intekengeld: inskrywings deur agente of boekwinkels: R720,00 (BTW ingesluit)
* Drukker: Shumani Printers.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most