About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2010 J. S. Afr. L. [i] (2010)

handle is hein.journals/jsouafl2010 and id is 1 raw text is: TYDSKRIF VIR DIE
SUID-AFRIKAANSE REG
Journal of South African Law

ARTIKELS
Smit: Towards social justice: an elusive and a challenging endeavour .................................................................
Gidron: Publication of private information: an examination of the right to privacy from a comparative
p e rs p ective (p a rt 1)......................................................................................................................... ..........
Sonnekus: Grense aan kontrakvryheid vir eggenote en voornemende eggenote? (deal 1).................................
Neels: Ewigdurende oorsaak. Die perpetua causa-vereiste by erfdiensbaarhede: behoefte van die
heersende erf en geskiktheid van die dienende erf (deel 1).................................................
Van der Schyff: Die modaliteite van konstitusionele toetsing as 'n uitwerking van konstitusionalisme: 'n
kritiese en regsvergelykende beskouing van die Engelse reg in die Verenigde Koninkryk en die
S u id -A frika a n se re g ...............................................................................................  .........................:...................
Bolton: The regulation of preferential procurement in state-owned enterprises ...................................................
AANTEKENINGE
Chirwa v Transnet and beyond: urgent need for the constitutional court to provide certainty - Van Eck.............
An update on labour law developments from the South African courts: January 2008 - October 2009
- Smit and Mpedi  ...............................................................
REGSPRAAK
Algemene stemreg dalk steeds nie algemeen genoeg nie - Malherbe         ............................
National Credit Act, ongeoorloofde ooreenkomste en meevallertjies vir die fiscus - Otto . ..............
Suiwer ekonomiese verlies: onregmatigheid en juridiese kousaliteit onder die soeklig - Neethling ....................
Onwaardigheid vir erfopvolging en versekeringsbegunstiging - Sonnekus..........................................................
Private arbitrasie en die handves van regte - Rautenbach           ....................................
Strafregtelike aanspreeklikheid op grond van 'n rugbybesering aan 'n opponent toegedien - Prinsloo..............
BOEKBESPREKINGS
Fitzpatrick, Peter: Law as Resistance: Modernism, Imperialism, Legalism - Collected Essays in Law
by Van der Walt  ................................................................
Jordaan B, Kalula E and Strydom E (eds): Juta's Pocket Companions: Understanding the Basic Conditions of
Employment Act; the Employment Equity Act; the Labour Relations Act; Social Security Law by Mpedi..........

UNIVERSIT
JOHANNESBURG
JUTA

1
37
53
73
86
101
119
128
152
161
169
175
185
202
212
214

* Die Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg staan onder beheer van die Fakulteit Regsgeleerdheid
van die Universiteit van Johannesburg.
* ISSN 0257-7747
* Ten volle geakkrediteerde tydskrif by Dept van Onderwys (DOE) Social Sciences Citation Index
(SSCI) accepted accredited journal
* Redaksie: J C Sonnekus BA LLB LLM LLD   I M Rautenbach BA LLB LLD
(redakteur)          N Smit BLC LLB LLD
E F J Malherbe BA LLB LLD    K E van der Linde Bluris LLB Hons BA
S F du Toit BA LLB LLD      LLM LLD
CH MacKenzie BA (Hons) MA PhD  M M Watney BA LLB LLM LLD
(taaladviseur)
* Redaksionele advieskomitee: Nasionaal - sy ed regter J C Kriegler; sy ed appelregters P M
Nienaber en F R Malan; sy ed regter D H van Zyl; proff S A Strauss SC; en SW J van der Merwe.
Internasionaal - Proff E Dirix (Leuven); M Martinek (SaarbrOcken); W J Zwalve (Leiden).
* Redaksie-adres: Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Johannesburg Posbus 524 Auckland
Park 2006 Suid-Afrika/Editorial address: Faculty of Law University of Johannesburg PO Box 524
Auckland Park 2006 South Africa -Telefax (011) 559 2049.
* Uitgewer: JUTA Law - Kaapstad - Wetton - Johannesburg.
* Uitgewersadres: Posbus 24299, Lansdowne, 7779 Suid-Afrika - Telefaks (021) 797 0121.
Publisher's address: PO Box 24299, Lansdowne, 7779 South Africa - Telefax (021) 797 0121.
* Hierdie tydskrif verskyn in Februarie, Mei, Augustus en November van elke jaar.'n Register vir
elke jaar word die daaropvolgende jaar versend.
* 2010 intekengeld: inskrywings deur agente of boekwinkels: R655,00 (BTW ingesluit)
* Drukker: Shumani Printers.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most