About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2007 J. S. Afr. L. [i] (2007)

handle is hein.journals/jsouafl2007 and id is 1 raw text is: TYDSKRIF VIR DIE
SUID-AFRIKAANSE REG
Journal of South African Law
ARTIKELS
Martinek: Contract law theory in the social welfare state of Germany - developments and dangers .............
Kroeze: Power play: a playful theory of interpretation ........................................................................................
Van Wyk- The complexities of providing emergency housing assistance in South Africa ................................
Du Toit: The legal nature of silo receipts used in the futures market and bills of lading .................................
Burger: Rom  an w ater law  (part 1) .......................................................................................................................
Van Der Walt: 'n Grondwetlike oorsig oor die gebruik van geweld tydens arrestasie deur die Suid-Afrikaanse
Polisied iens ......................................................................................................................................................
Du Plessis: The songwriter: a fair deal is possible, not so? (part 1) .................................................................
Malherbe: Some thoughts on unity, diversity and human dignity in the new South Africa          .............................
AANTEKENINGE
W ho controls the controllers? -  Jung ................................................................................................................
Suspension and dissolution of municipal councils under section 139 of the constitution - Hoffman-Wanderer
a nd M u rray ........................................................................................................................................................
Watervoorsiening en die mandament van spolie -       die hoogste hof verstel die wissels -    Sonnekus ...........
The development of education law as a seperate field of law: The experience of the United States with some
observations on South Africa -    Mawdsley and Visser ..................................................................................
REGSPRAAK
Plek van die rei vindicatio en die saaklike ooreenkoms -      Sonnekus ...............................................................
Appropriation of corporate opportunities by directors and employees -        Havenga .........................................
Tweevoudige leemte: Bevrydende verjaring en die internasionale privaatreg -         Neels ..................................
Deliktuele vorderings teen die polisie: Nienakoming van 'n statut~re vervaltermyn en noodweersoorskryding
-- Scott .............................................................................................................................................................
Maintenance arrears and the right of the child -     Hoctor and Carnelley ...............................
Wysigings van die bepalings van 'n liefdadigheidstrust -      Van Der Westhuizen en Slabbert ..........................
The evolution of the test for in the production of income -      Etsebeth ...........................................................

UNIVERSITEIT
JOHANNESBURG
JUTA

 Die Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg staan onder beheer van die Fakulteit Regsgeleerdheid
van die Universiteit van Johannesburg.
 ISSN 0257-7747
 Redaksie: J C Sonnekus BA LLB LLM LLD     J L Neels B Corn LLB LLM LLD
(redakteur)             N Smit BLC LLB LLD
E F J Malherbe BA LLB LLD      M L du Preez BA LLB LLM
S F du Toit BA LLB LLD        L de Koker Bluris LLB LLM LLD
C H MacKenzie BA (Hons) MA PhD
(taaladviseur)
 Redaksionele advieskomitee: prof E Kahn SC; sy ed regter J C Kriegler; sy ed app~lregter
P M Nienaber; prof S A Strauss SC; mnr S W van der Merwe en prof S W J van der Merwe.
 Redaksie-adres: Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Johannesburg Posbus 524
Auckland Park 2006 Suid-Afrika/Editorial address: Faculty of Law University of Johannesburg
PO Box 524 Auckland Park 2006 South Africa - Telefax (011) 489 2049.
 Uitgewer: JUTA Law - Kaapstad - Wetton - Johannesburg.
 Uitgewersadres: Posbus 24299, Lansdowne, 7779 Suid-Afrika - Telefaks (021) 797 0121.
Publisher's address: PO Box 24299, Lansdowne, 7779 South Africa - Telefax (021) 797 0121.
 Hierdie tydskrif verskyn in Februarie, Mei, Augustus en November van elke jaar. 'n Register vir
elke jaar word die daaropvolgende jaar versend.
 2007 intekengeld: inskrywings deur agente of boekwinkels: R515,00 (BTW ingesluit)
 Drukker: Shumani Printers.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most