About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2006 J. S. Afr. L. [i] (2006)

handle is hein.journals/jsouafl2006 and id is 1 raw text is: TYDSKRIF VIR DIE
SUID-AFRIKAANSE REG
Journal of South African Law
ARTIKELS
Van der Waft: Transformative constitutionalism and the development of South African property law (part 2)
Sonnekus: Huurders, eiegeregtigde huurvertenging verpak as retensieregte en plakkate - oeroud en tog
m od e rn .............................................................................................................................................................
Von Nessen: Financial services reform: What can              be  learned from    the Australian experience?        .....................
Freedman: The constitutional right not to be deprived of property: the constitutional court keeps its options
o p e n .................................................................................................................................................................
Le Roux: The aesthetic turn        in the post-apartheid      constitutional rights discourse        ...........................................
Neels and Fredericks: Revision of the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations
(1980): Perspectives from       intemational commercial and financial law            ..........................................................
Glover: Methinks he doth protest too much? Recovering unjustified payments made under duress and
p rote st ...............................................................................................................................................................
Smit: Labour is not a commodity: Social perspectives on flexibility and market requirements within a global
w o rld  ..................................................................................................................................................................
AANTEKENINGE
Nolle Prosequi van 'n prima facie-saak beoordeel teen die fig van die onafhanklikheid en vervolgingsdiskresie
van  die staatsaanklaer -       De Villiers   ..............................................................................................................
CITES: A    2005 assessment -       Barrie  ..................................................................................................................
REGSPRAAK
Taalregte in Suid-Afrikaanse skole: (tydelike) verligting van onverpoosde druk -                     Malherbe    .........................
Die beskikbaarheid van die actio iniuriarum weens aantasting van die reg op die eer deur middel van die
inwerking   op  grondwetlik-verskanste       fundamentele     regte -   Neethling   .......................................................
'n Vurkhyser en botsende verhuurderbelange -               lig die skyn -    Sonnekus    ....................................................
The future of trade mark dilution in South Africa -             Alberts   ..............................................................................
Judicial scrutiny of plea and       sentence    agreements -      Watney    .........................................................................
BOEKBESPREKINGS
The Bill of Rights     Handbook -      Malherbe    ..........................................................................................................
Street Law    South Africa: Practical Law       for South Africans -       Educator's Manual -       Steenhuisen     .................

UNN'RST
JOHANNESBURG
JUTA

 Die Tydskrif vir die Suid-Afikaanse Reg staan onder beheer van die Fakulteit Regsgeleerdheid
van die Universiteit van Johannesburg.
 ISSN 0257-7747
 Redaksie: J C Sonnekus BA LLM LLD       J L Neels B Com LLM LLD
(redakteur)             I M Rautenbach BA LLB LLD
E F J Malherbe BA LLD         N Smit BLC LLB LLD
S F du Toit BA LLB LLD        M L du Preez BA LLM
C H MacKenzie BA (Hons) MA PhD
(taaladviseur)
 Redaksionele advieskomitee: prof E Kahn SC; sy ed regter J C Kriegler; sy ed app~lregter
P M Nienaber; prof S A Strauss SC; mnr S W van der Merwe en prof S W J van der Merwe.
 Redaksie-adres: Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit van Johannesburg Posbus 524
Aucklandpark 2006 Suid-Afrika/Editorial address: Faculty of Law University of Johannesburg
PO Box 524 Auckland Park 2006 South Africa - Telefax (011) 489 2049.
 Uitgewer: JUTA Law - Kaapstad - Wetton - Johannesburg.
 Uitgewersadres: Posbus 24299, Lansdowne, 7779 Suid-Afrika - Telefaks (021) 797 0121.
Publisher's address: PO Box 24299, Lansdowne, 7779 South Africa - Telefax (021) 797 0121.
 Hierdie tydskrif verskyn in Februarie, Mei, Augustus en November van elke jaar. 'n Register vir
elke jaar word die daaropvolgende jaar versend.
 2006 intekengeld: inskrywings deur agente of boekwinkels: R495,00 (BTW ingesluit)
 Drukker: Shumani Printers

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most