2010 Jogi Tanulmanyok 357 (2010)
Attempts to the Amendment of the Hungarian Constitution

handle is hein.journals/jogi2010 and id is 1274 raw text is: 

Mriz Agoston  Sdinuel
Politikatudomncinyi Itizet
Timavezetd: Navracsics Tibor


   KISERLETEK A MAGYAR ALKOTMANY M6DOSiTASARAAz alkotmiiny megitlise

Az elrnlt h6sz 6vben huszonn6gy alkalommal m6dosult a magyar alkotminy.
N6hdny kiv6telt6l eltekintve kisebb jelent6s6gfi, technikai m6dosfisokr6l van sz6.
Noha a kizbesz6dben egyre tabb kritikit lehetett hallani az alkotminnyal kapcso-
latban, az alkotminy megviltoztatisdra nem indult tilsigosan sok kis6rlet (szin
szerint 111 beadvinyt regisztril az OrszAggyfil6s honlapja). Mindez annak ellen6re
igaz, hogy Magyarorszzigon az egyik legegyszerfibb az alkotminym6dosfisi e1ji-
ris, csupin a sziiks6ges parlarnenti timogatis m6rt6k6ben t6r el a hagyominyos
tbrv6nyalkotist61. Ez azt jelenti, hogy teoretikusan birmelyik k6pvisel6 el6llhatna
sajat alkotrminytervdvel 6s az akdr alkotminyrangra is emelkedhetne, ha 386 k6p-
visel6b6l 258 tamogatisiit sikertilne megszereznie az 6tletgazdinak. A lItsz6lagos
flexibiliuis ellendre a kartiilmnyek, az alkotminnyal val6 el6gedetlens6g magas
arinya ds a kev6s m6dosft6 inditviny, illetve 6rdemi m6dositis, m6gis azt sejtetik,
hogy a magyar alkotiminy m6gsern olyan ,,rugalmas.
 Elgondolkodtat6, hogy a magyar alkotminy kialakulisakor is mintiul szolgAl6
n6met alapt6rv6ny ,,csak 54-szer m6dosult' az elrnlt 60 6vben, ugyanakkor kiemel-
ked6 n6pszertis6gnek 6rvend a n6met tirsadalornban. A szint6n ,,civil vallisos2
tisztelettel karbe vett amerikai alkotminy egyszer sem viltozott, de kieg6szftett6k
huszonh6t alkalommal. Term6szetesen nem a m6dositisok szima a m6rvad6 az
alkotindny megit6l6se szempontjdb6l. Sokkal inkibb a m6dosiuis mik6ntje 6s a
tartalma, esetleg egy-egy m6dosiuis kudarca. Az alibbiakban ezdrt a magyar alko-
miny sikeres 6s kudarcos m6dosfisi kis6rleteit vesszik szdinba, kilan vizsg ilva
az alkalinazott eljdrst 6s egy-egy alkotninym6dosit6 ddnt6s magitti politikai
kompronisszuminot.
 Ismert, hogy az alkotmAnyt nern csak a tirv6nyhozis (a magyar esetben az Or-
sziggyfil6s) n6dosithatja, hanem az frtelmezs sordn az Alkotiminybfr6sig 6s
n6hAny politikai rendszerben (p61ddul Franciaorszigban) ndpszavazis is. Mivel a


 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: 60 Jahre Grundgesetz - Zablen und
Fakten, 2009
2 BELLAH, Robert N.: Beyond Belief, Essay on Religion in a Post-Traditional World, Harper &
Row, Publishers, 1976

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?