About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

16 JMCL 173 (1989)
Injunksi Mareva: Rahmat Atau Mudharat - Raja Letchumi Ramarajoo lwn, the Hongkong & Shanghai Banking Corporation

handle is hein.journals/jmcl16 and id is 181 raw text is: INJUNKSI MAREVA : RAHMAT ATAU MUDHARAT*
Raja Letchnni Ramarajoo hin The Hongkong &
Shanghai Banking CorpnS
Injunksi Mareva ialah satu perintah injunksi yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Tinggi atas satu pennohonan ex-parte yang
dibuat oleh plaintif di dalam satu prosiding sivil. Objektif
perintah injunksi ini ialah untuk menghalang defendan dari
melesapkan atau memindahkan hartanya keluar dari kawasan
bidangkuasa mahkamah serta juga menyembunyikan harta
tersebut dengan tujuan menghampakan penghakiman yang
mungkin diperolehi oleh plaintif apabila pembicaraan kes
tersebut selesai.
Injunksi ini mula sekali dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi
Inggeris dalain kes Nippon Yushen Kaisha lwn Karageorgis,2
dan diperakukan di dalan kes masyhur Mareva Compania
Naviera SA lwn International Bullcarriers SA The Mareva.3
Dalam kes tersebut, Lord Denning MR telah berkata,
...walaupun mahkamah di England belumn pernah mengeluarkan
perintah sebegini,4 sudah tiba masanya untuk kita mengubah amalan
ini.
Seorang plaintif boleh inendapatkan perintah injunksi
Mareva jika, pertama, boleh menunjukkan kepada mahkamah
yang beliau mempunyai kes yang baik untuk berhak men-
dapatkan wang dari defendan; kedua, yang defendan mem-
punyai harta di dalam kawasan bidangkuasa mahkamah,
* Ptnulis ingin inerekodkan terima kasihnya kepada Profesor Madya Mimi Kaniariah
Majid dan Encik Choong Yeow Choy aas segala nasihat dan bantuan mereka
dalam penulisan nota kes ini.
[1989] 1 SCR 326.
[1975] 1 WLR 1093.
3[1980] 1 All ER 213 CA, dilapurkan sebagai satu nota.
4Sebelum ini mahkamah di England telah enggan mengeluarkan perintah interlokutori
untuk menghalang seorang defendan dari berurusan dengan hartanya sebelum
sesuatu penghakiman dikeluarkan terhadapnya kerana mematuhi prinsip undang-
undang yang dikenali sebagai kaedah Lister hrn Smi/bs (1890) Ch I CA; lihat juga
kes Robinson tan Pickering (1880) 16 Ch 660 CA.

Digitized from Best Copy Available

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most