About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2023 In Medias Res 146 (2023)
Dark Patterns in Online Platforms: Illegal Methods for Retrieving Personal Data and the Possible Remedies

handle is hein.journals/imdars2023 and id is 347 raw text is: 


IN MEDIAS RES 2023/2. * 7, 146-168


    A  szemelyes adatok uzleti celd megszerzesdre

      alkalmazott ,,sotet mintik elleni fellepes

                lehetseges formii


              Platformjog es adatvdelem*


                 PUSZTAHELYI R KA**A tanulmany celja annak feltarisa, hogy az Eur6pai Uni6 jogalkotasa lepest tart-e az online platformo-
kon a szemelyes adatok uzleti cein megszerzese erdekeben alkalmazott nn. s6tet mintakkal, azaz a felhasz-
nAl6i felilet megteveszt6 kialakitisival. Mig a platformok iizemeltet6inek az algoritmuson alapul6, sze-
melyre szabott, celzott marketingtechnikik hasznalatahoz minel tdbb (es pontosabb) szemelyes adatra
van sziiksegiik, akar kisebb-nagyobb visszaelesek iran is, addig a felhasznal6k erdeke alapvet6en ezen ada-
tok titokban tartasahoz es a felettiik val6 rendelkezesi jog megtartisahoz fiz6dik. A digitalis piacokr6l es
a digitalis szolgaltatisokr6l sz616 rendeletek szigoru gondossagi k6telezettsegeket irnak e16 a kapu6rdk es
a szolgaltatiskdzvetit6k szamara, azonban a megteveszt6 tervezesi megoldisok elleni jogi fellepes szele-
sebb nez6pontot kivan meg, ezert a jelen iras kiterjeszti a vizsgalatot az adatvedelmi jog egyes kerdeseire
es az uni6s digitalis jog (digital acquis) bizonyos vivminyaira is. A bevezetest kdvet6 els6 szakasz a megte-
veszt6 interfeszkialakitas jogi fogalmaval es kategorizalasival foglalkozik. A masodik szakasz sorra veszi a
digitalis szolgaltatisokr6l sz616 es a digitalis piacokr6l sz616 rendeletnek a megteveszt6 interfesztervezesi
mintikra vonatkoz6 rendelkezeseit, kiildndsen tekintettel az adatvedelmi 6sszefiiggesekre, es megkiserli
feltarni azok hiinyossigait. A harmadik szakasz 6sszegyjti es elemzi a jobb szabalyozasra vonatkoz6
nemzetkdzi ajanlAsokat es javaslatokat a tisztessegtelen adatszerzesi m6dszerekkel es a ndvekv6 informA-
ci6s aszimmetriival szemben.

Kulcsszavak: s6t&t mintik, fogyaszt6i szemelyes adatok vedelme, tijekozott 6s kifejezett
       adatkezeksi hozzijarulas, platformok, GDPR   Dark  Patterns in Online Platforms: Illegal Methods for Retrieving
           Personal  Data and the Possible Remedies

The aim of this study is to explore whether EU legislation is keeping pace with the proliferation of dark
patterns, i.e., deceptive user interface design, on online platforms to harvest personal data for commercial
purposes. While the platform operators need as much (and accurate) personal data as possible for
algorithmic, personalised and targeted marketing techniques, even at the cost of minor or major abuses,


  Keszult az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosit6szmd ,,Tirsadalmi Innovaci6s Nemzeti Laborat6rium elneveze-
  sA projektben, a Magyarorszag Helyreillitasi es EllenAM16kepessegi Tervenek kereteben, az Eur6pai Uni6 Helyreil-
  litasi es E1enAil6kepessegi Eszk6zenek tamogatasaval.
  Egyetemi docens, Miskolci Egyetem Allam- es Jogtudomanyi Kar Civilisztikai Tudomanyok Intezete Polgari Jogi
  Intezeti Tanszek.


IN MEDIAS RES e XII. EVFOLYAM, 2. SZAM


DOI: 10.59851/imr.12.2.7

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most