About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

9 Iustum Aequum Salutare 5 (2013)

handle is hein.journals/iaesal9 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
IX. 2013. 1. • 5-6.

ACTA
BUC SUBESZÉD, BUC SUSZO,
BÅNREVY GÅBORHOZ
2013. mårcius 7., Farkasréti temet6
Jé szerivel egy szåzadon ivel åt az tit, amit
egyfitt jårtunk, egyiitt éltiink, egyfitt szen-
vedtiink. A térténelem mértékével, léptékével
mérve is el lehet mondani, hogy ,,nem sem-
mi! Megadta sorsunk, hogy mélyr6l, remény-
nyel indulhassunk, elszåntan, ellenkez6 åram-
latokkal kévetkezetesen szembe szegiilve kfizdhessiink, takarithassunk romokat és
kezdjifnk épiteni fijra meg fijra. Zokszé nélktil tudtunk lemondani a feleslegesr6l,
séhaj nélkiil tudtuk vållalni az értékek 6rzését. Kézben nyitottak voltunk a szépre,
a kellemesre, a jéra, Tudtunk egytitt ériilni a szerencsésekkel és egytitt sirni a båna-
tot hordozékkal. Elfogadni, hålåval, amit kaptunk és adni, jé szivvel, abbél, amink
volt. Éltflink, tudatosan, értékek felé fordulva, térekedve, szabadon, az igazsåg adta
szabadsåggal.
Meredek volt az tit, gédrés, régés, kåtytis. Nem panaszkodtunk. Meg- megszakadt
az tit, kitérni kényszeritett, torlaszokat ållitott elénk. Meghågtuk azokat. Magunkbél
épitettiik az utat az utånunkjv6knek, hogy nekik kénnyebb legyen. Ha el6re ållitott
a sors, tértfik az ésvényt, ha håtra sorolt, kévettiik az irånyt. Ahogy a benniink él6
térvény parancsolta, ahogy a kiils6 kériilmények lehet6vé tették.
Elmfilt felettiink az id6. Megkopott fényes csizmånk. El-ki fogyott sUlt kolbå-
szunk. Sziirkébe vegytilt sétét hajunk. Lassult lépésiink, meghajtott termetiink.
Ahogy egy-egy pihen6nél kértilnéztiink, mintha egyre fogynånk. El-elmaradt
valaki a sorbél, åtlépett, csendben, észrevétlen, måsik hazåba. Bhcshzva csendben,
feltfinés nélkiil, tiri médon. Tudtunk élni, tudunk elmenni is.
Évek éta kérdéses k6z6ttiink, Gåborom, melyikiink fog ott ållni egy nyitott iireg
el6tt, hogy utolsé baråti széval elbticsiztassa a måsikat. Mert nem volt kétséges,
hogy aki el6bb lépi åt az tit végén a célvonalat, annak a måsik megadja a végs6 bticsti
tisztességét. Igy illik, igy elvårhaté, de erre indit a bels6, minket ésszekét6 baråtsåg,
a kézés tit gazdag élmény anyaga is. Mert tudom, mit viszel magaddal az tit végs6
szakaszån: mert tudod, hogy mit hordozok tovåbb, amig nem kévetlek én is, immår
egyedtil.
Bticstizzunk håt baråtunktål, kollégånktél, tanårunktél! Bticstizzunk, mi magyar
jogåszok, rendiink kivålé képvisel6jét6l. Aki helyt ållt térvényért és igazsågért biréi

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most