9 Iustum Aequum Salutare 5 (2013)

handle is hein.journals/iaesal9 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
IX. 2013. 1. • 5-6.

ACTA
BUC SUBESZÉD, BUC SUSZO,
BĹNREVY GĹBORHOZ
2013. mĺrcius 7., Farkasréti temet6
Jé szerivel egy szĺzadon ivel ĺt az tit, amit
egyfitt jĺrtunk, egyiitt éltiink, egyfitt szen-
vedtiink. A térténelem mértékével, léptékével
mérve is el lehet mondani, hogy ,,nem sem-
mi! Megadta sorsunk, hogy mélyr6l, remény-
nyel indulhassunk, elszĺntan, ellenkez6 ĺram-
latokkal kévetkezetesen szembe szegiilve kfizdhessiink, takarithassunk romokat és
kezdjifnk épiteni fijra meg fijra. Zokszé nélktil tudtunk lemondani a feleslegesr6l,
séhaj nélkiil tudtuk vĺllalni az értékek 6rzését. Kézben nyitottak voltunk a szépre,
a kellemesre, a jéra, Tudtunk egytitt ériilni a szerencsésekkel és egytitt sirni a bĺna-
tot hordozékkal. Elfogadni, hĺlĺval, amit kaptunk és adni, jé szivvel, abbél, amink
volt. Éltflink, tudatosan, értékek felé fordulva, térekedve, szabadon, az igazsĺg adta
szabadsĺggal.
Meredek volt az tit, gédrés, régés, kĺtytis. Nem panaszkodtunk. Meg- megszakadt
az tit, kitérni kényszeritett, torlaszokat ĺllitott elénk. Meghĺgtuk azokat. Magunkbél
épitettiik az utat az utĺnunkjv6knek, hogy nekik kénnyebb legyen. Ha el6re ĺllitott
a sors, tértfik az ésvényt, ha hĺtra sorolt, kévettiik az irĺnyt. Ahogy a benniink él6
térvény parancsolta, ahogy a kiils6 kériilmények lehet6vé tették.
Elmfilt felettiink az id6. Megkopott fényes csizmĺnk. El-ki fogyott sUlt kolbĺ-
szunk. Sziirkébe vegytilt sétét hajunk. Lassult lépésiink, meghajtott termetiink.
Ahogy egy-egy pihen6nél kértilnéztiink, mintha egyre fogynĺnk. El-elmaradt
valaki a sorbél, ĺtlépett, csendben, észrevétlen, mĺsik hazĺba. Bhcshzva csendben,
feltfinés nélkiil, tiri médon. Tudtunk élni, tudunk elmenni is.
Évek éta kérdéses k6z6ttiink, Gĺborom, melyikiink fog ott ĺllni egy nyitott iireg
el6tt, hogy utolsé barĺti széval elbticsiztassa a mĺsikat. Mert nem volt kétséges,
hogy aki el6bb lépi ĺt az tit végén a célvonalat, annak a mĺsik megadja a végs6 bticsti
tisztességét. Igy illik, igy elvĺrhaté, de erre indit a bels6, minket ésszekét6 barĺtsĺg,
a kézés tit gazdag élmény anyaga is. Mert tudom, mit viszel magaddal az tit végs6
szakaszĺn: mert tudod, hogy mit hordozok tovĺbb, amig nem kévetlek én is, immĺr
egyedtil.
Bticstizzunk hĺt barĺtunktĺl, kollégĺnktél, tanĺrunktél! Bticstizzunk, mi magyar
jogĺszok, rendiink kivĺlé képvisel6jét6l. Aki helyt ĺllt térvényért és igazsĺgért biréi

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?