About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

8 Iustum Aequum Salutare 5 (2012)

handle is hein.journals/iaesal8 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
VIII. 2012/1. • 5-17.

ACTA

A KOTELEM BIZTOSiTÉKAI A lUS COMMUNE SZERTNT
BONIS PÉTER
egyetemi adjunktus (KGRE-ÅJK)
A råmai jog nyilvånvaléan meghatårozza a magånjogi jogintézmények térténetét, de té-
vedés lenne figyelmen kivill hagyni azt a tényt, hogy a råmai jog és a modem polgåri
jogok kézétt nincsen semmiféle térténelmi folytonossåg.' Jusztiniånusz itåliai håditå-
sainak bukåsa utån ugyanis egész Nyugat-Eurépåban megszfint a jog tudomånyos igé-
nyfi miivelése. Jogtudomånyrål csak Imerius koråtål kezdve beszélhetiink. Bår Imerius
munkåssågånak lényege a råmai jog magyaråzata volt, miiveivel azonban mégis tållé-
pett az åkori rémaijog keretein, ésjogrendszert alkotott, amely ius commune néven vo-
nult be a térténelembe.
Nem haszontalan hazånkban a ius commune és a råmai jog kiilénbségére felhivni
a figyelmet, mert a szocialista rendszer alatt tfizzel-vassal irtott ktzépkori jogtérténet
miivelése a jogi karokon måra mår teljesen megszfint, és a råmai jogåszok igyekeznek
(amolyan botcsinålta kézépkorkutatéként) åltudomånyos tételeket megfogalmazni a
kézépkori jogtérténet vonatkozåsåban. Ezen nézetek kézétt elåkelå helyet foglal el a
råmai jog kézépkori ,,tovåbbélésének mitosza, amelyet a råmai jogåszok szinte eru-
szakkal vemek bele a joghallgatékba, akik tanulmånyaik végére elhiszik, hogy a ké-
zépkori jog tulajdonképpen egyenlé az åkori råmai joggal.
Féldi Andrås szerint példåul ,,a kézépkori és jkoi eurépai jogtérténet, de legalåbb-
is a magånjog térténete, tulajdonképpen nem mås, mint a råmai jog tovåbbélésének vé-
get émi nem akaré térténete. E harmadik korszakon beliil nagyjåbål ismét hårom sza-
kasz kiinithet6 el egymåstål: a rémai jog ,,reziduålis tovåbbélése az V. szåzadtél a XI.
szåzad végéig, a råmai jog jjåéledése, majd måsodvirågzåsa utån az Én. ius commune
formåjåban a XII. szåzadtél a XVIII. szåzad végéig, végtil pedig a råmai jogot mår csak
kézvetve megårzå kådexek uralma az utolsé kétszåz évben.2
Err1 bdvebben BONIS Péter: Az eurépai ki<6 sjog sziletése. Budapest, 2011. 23-94. (bdvebb bibliogrå-
flåval).
FOLDIAn&ås:Ak6z6s europaijog tdrténeti gydkerei I. ActaFacultatis PolJur. Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando Etvs nominatae, 35. 1995/96. 112.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most