8 Iustum Aequum Salutare 5 (2012)

handle is hein.journals/iaesal8 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
VIII. 2012/1. • 5-17.

ACTA

A KOTELEM BIZTOSiTÉKAI A lUS COMMUNE SZERTNT
BONIS PÉTER
egyetemi adjunktus (KGRE-ĹJK)
A rĺmai jog nyilvĺnvaléan meghatĺrozza a magĺnjogi jogintézmények térténetét, de té-
vedés lenne figyelmen kivill hagyni azt a tényt, hogy a rĺmai jog és a modem polgĺri
jogok kézétt nincsen semmiféle térténelmi folytonossĺg.' Jusztiniĺnusz itĺliai hĺditĺ-
sainak bukĺsa utĺn ugyanis egész Nyugat-Eurépĺban megszfint a jog tudomĺnyos igé-
nyfi miivelése. Jogtudomĺnyrĺl csak Imerius korĺtĺl kezdve beszélhetiink. Bĺr Imerius
munkĺssĺgĺnak lényege a rĺmai jog magyarĺzata volt, miiveivel azonban mégis tĺllé-
pett az ĺkori rémaijog keretein, ésjogrendszert alkotott, amely ius commune néven vo-
nult be a térténelembe.
Nem haszontalan hazĺnkban a ius commune és a rĺmai jog kiilénbségére felhivni
a figyelmet, mert a szocialista rendszer alatt tfizzel-vassal irtott ktzépkori jogtérténet
miivelése a jogi karokon mĺra mĺr teljesen megszfint, és a rĺmai jogĺszok igyekeznek
(amolyan botcsinĺlta kézépkorkutatéként) ĺltudomĺnyos tételeket megfogalmazni a
kézépkori jogtérténet vonatkozĺsĺban. Ezen nézetek kézétt elĺkelĺ helyet foglal el a
rĺmai jog kézépkori ,,tovĺbbélésének mitosza, amelyet a rĺmai jogĺszok szinte eru-
szakkal vemek bele a joghallgatékba, akik tanulmĺnyaik végére elhiszik, hogy a ké-
zépkori jog tulajdonképpen egyenlé az ĺkori rĺmai joggal.
Féldi Andrĺs szerint példĺul ,,a kézépkori és jkoi eurépai jogtérténet, de legalĺbb-
is a magĺnjog térténete, tulajdonképpen nem mĺs, mint a rĺmai jog tovĺbbélésének vé-
get émi nem akaré térténete. E harmadik korszakon beliil nagyjĺbĺl ismét hĺrom sza-
kasz kiinithet6 el egymĺstĺl: a rémai jog ,,reziduĺlis tovĺbbélése az V. szĺzadtél a XI.
szĺzad végéig, a rĺmai jog jjĺéledése, majd mĺsodvirĺgzĺsa utĺn az Én. ius commune
formĺjĺban a XII. szĺzadtél a XVIII. szĺzad végéig, végtil pedig a rĺmai jogot mĺr csak
kézvetve megĺrzĺ kĺdexek uralma az utolsé kétszĺz évben.2
Err1 bdvebben BONIS Péter: Az eurépai ki<6 sjog sziletése. Budapest, 2011. 23-94. (bdvebb bibliogrĺ-
flĺval).
FOLDIAn&ĺs:Ak6z6s europaijog tdrténeti gydkerei I. ActaFacultatis PolJur. Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando Etvs nominatae, 35. 1995/96. 112.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?