About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

7 Iustum Aequum Salutare 5 (2011)

handle is hein.journals/iaesal7 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
VII. 2011/1. • 5-13.

ACTA

ÉLETVÉDELEM A MAI MAGYAR ,,JOG-BAN
(KÅNONJOGI OSSZEHASONLiTÅSSAL)
Prof Dr. Gaizler Gyula OESSH,
egyetemi tanårra emlékezve
HÅMORI ANTAL OESSH
fåiskolai docens (BGF)
Idén lesz 15 éve annak, hogy végså bÉcsÉt vetttink Gaizler Gyula professzor Érté1, aki
elséként tanitotta a bioetikåt a Påzmåny Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ållamtudo-
månyi Karån. Igaz szeretetében, baråtsågåban sokan részesilhettiink. Az alåbbiakban
foglaltakkal drå emlékeziink.
Bevezetés
Az emberi élet alapvet6 értékénél fogva megkéveteli, hogy megfelel6 jogi védelem-
ben részesiiljén. Az ållamok szabålyozåsaiban ktilénbézå ,,védelmi megoldåsok-kal
talålkozunk. Åltalåban az abortusz, az ,,eutanåzia és a halålbtintetés szabålyozåsa vålt
ki hatalmas vitåkat, és sok esetben - igy példåul Magyarorszågon is - alkotmånybiré-
sågi déntés sztiletik. Eurépån beliil is igenjellemz6 az élve megsztiletett és az élve még
meg nem sztiletett ember eltérå szintfi védelme, amelyet ,,eltér6 jogi ståtusz-szal in-
dokolnak.' A halålbtintetés megitélése vonatkozåsåban ugyanakkor egyre inkåbb élet-
védå szemlélet bontakozik ki,' és az Én. ,,eutanåzia tekintetében is viszonylag egységes
és pozitiv megoldåsokat låtunk (kivételnek mondhaté a belga és a holland szabålyo-
zås).' Mindemellett azonban - az fij orvosi-technikai eredmények nyomån - a sztile-
tés el6tti élettel valé manipulåciék egyre szélesedå eszktztåråt is tapasztaljuk.4
Ld. pl. a Magyar Kdztårsasåg Alkotmånybirosågånak 64/1991. (XII. 17.) hatårozata és 48/1998. (XI. 23.)
AB hatårozat.
Ld. pl. ua. 23/1990. (X. 31.)AB hatårozat.
Ld. pl. ua. 22/2003. (IV. 28.) AB hatårozat.
Ld. pl. a magyar Orszåggyfilés åltal meghozott, az egészségiigyrdl szolo 1997. évi CLIV. ,,tårvény IX.
fejezete.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most