7 Iustum Aequum Salutare 5 (2011)

handle is hein.journals/iaesal7 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
VII. 2011/1. • 5-13.

ACTA

ÉLETVÉDELEM A MAI MAGYAR ,,JOG-BAN
(KĹNONJOGI OSSZEHASONLiTĹSSAL)
Prof Dr. Gaizler Gyula OESSH,
egyetemi tanĺrra emlékezve
HĹMORI ANTAL OESSH
fĺiskolai docens (BGF)
Idén lesz 15 éve annak, hogy végsĺ bÉcsÉt vetttink Gaizler Gyula professzor Érté1, aki
elséként tanitotta a bioetikĺt a Pĺzmĺny Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ĺllamtudo-
mĺnyi Karĺn. Igaz szeretetében, barĺtsĺgĺban sokan részesilhettiink. Az alĺbbiakban
foglaltakkal drĺ emlékeziink.
Bevezetés
Az emberi élet alapvet6 értékénél fogva megkéveteli, hogy megfelel6 jogi védelem-
ben részesiiljén. Az ĺllamok szabĺlyozĺsaiban ktilénbézĺ ,,védelmi megoldĺsok-kal
talĺlkozunk. Ĺltalĺban az abortusz, az ,,eutanĺzia és a halĺlbtintetés szabĺlyozĺsa vĺlt
ki hatalmas vitĺkat, és sok esetben - igy példĺul Magyarorszĺgon is - alkotmĺnybiré-
sĺgi déntés sztiletik. Eurépĺn beliil is igenjellemz6 az élve megsztiletett és az élve még
meg nem sztiletett ember eltérĺ szintfi védelme, amelyet ,,eltér6 jogi stĺtusz-szal in-
dokolnak.' A halĺlbtintetés megitélése vonatkozĺsĺban ugyanakkor egyre inkĺbb élet-
védĺ szemlélet bontakozik ki,' és az Én. ,,eutanĺzia tekintetében is viszonylag egységes
és pozitiv megoldĺsokat lĺtunk (kivételnek mondhaté a belga és a holland szabĺlyo-
zĺs).' Mindemellett azonban - az fij orvosi-technikai eredmények nyomĺn - a sztile-
tés el6tti élettel valé manipulĺciék egyre szélesedĺ eszktztĺrĺt is tapasztaljuk.4
Ld. pl. a Magyar Kdztĺrsasĺg Alkotmĺnybirosĺgĺnak 64/1991. (XII. 17.) hatĺrozata és 48/1998. (XI. 23.)
AB hatĺrozat.
Ld. pl. ua. 23/1990. (X. 31.)AB hatĺrozat.
Ld. pl. ua. 22/2003. (IV. 28.) AB hatĺrozat.
Ld. pl. a magyar Orszĺggyfilés ĺltal meghozott, az egészségiigyrdl szolo 1997. évi CLIV. ,,tĺrvény IX.
fejezete.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?