About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

6 Iustum Aequum Salutare 5 (2010)

handle is hein.journals/iaesal6 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
VI. 2010/1. • 5-27.

ACTA

-TANULMANYOK-
JOG tS IRODALOM
(habilitdci6s eldadis)
H. SZILAGYI ISTVAN
egyetemi docens (PPKE JAK)
Bevezets
Az alfbbiakban a 2009. mdjus 12-6n a Pizmfiny PMter Katolikus Egyetem Jog- 6s
Allamtudomdnyi Karfn tartott habilitci6s el6adsom anyagdit kivfnom k6zreadni,
termn6szetesen kib6vitett formdban, hiszen a tudomdnyos kollokvium formai kereti
k6z6tt nincs lehet6s6g a vlasztott t6ma r6szletes kifejt6s6re.
A ,,jog 6s irodalom az Egyesfilt Allamokban az 1960-as 6vekt6l formMAd6 jog-
elm6leti irfnyzat, amit sokan - kritikai szeml6let6t 6s gyakorlati c6ljait tekintve - a
jogi realizmus 6r6ks6g6t folytat6 Criticae Legal Studies mozgalom egyik igdnak tar-
tanak. Bfir az irfnyzat pontos ,szflet6si dftumt egyesek James Boyd White Legal
Imagination cimfi mfiv6nek 1972-es megjelen6s6hez kapcsoljdk, az egyetemi 6s az
akad6miai szf6rdban val6ban jelent6ss6 csak az 1980-as 6vekben vAt. A ,,jog 6s iro-
dalom eur6pai recepci6ja is a 80-as 6vek v6g6n kezd6d6tt el6bb az angoloknA, majd
az elmfilt msf6l 6vtizedben szerte Nyugat-Eur6pdban. Ennyi lehetne a ,,jog 6s iroda-
loin lexikonszavfban az irfnyzat n6gy mondatba sfiritett t6rt6nete.
A habilitci6s el6adfsomban az irdnyzat Atal Atfogott probl6mk tematikus tte-
kint6s6t kivfntam adni. Mik6nt azonban - mint azt a kdvetkez6kben lUtni fogjuk -
a ,jog 6s irodalom t6rt6nete is t6bbflekppen mes6lhet6, ugyanigy az irdnyzat kp-
visel6inek tekintett szerz6k mfivei Atal tfogott gazdag tematika is sokflekppen
csoportosithat6. A legegyszerfibb - s taldn leggyakrabban alkalmazott - s6ma szerint
a kutatisi terfileten k6t jellegzetes megk6zelit6s kildnithet6 el: az egyik, amely azt
vizsgflja, hogy a jog hogyan jelenik meg az irodalmi mfivekben (law in literature),
mig a msik a jogot magt tekinti egy sajtos irodalmi mtifajnak (law as literature).'
E dichotomift - ami eredetileg Neil Duxburyt6l szfrmazik - Ian Ward &s Maria Aristodemou irfsaib6l
kdlcsdndztem. IAN WARD: Law and Literature: Possibilities and Perspectives. Cambridge: Cambridge

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most