4 Iustum Aequum Salutare 5 (2008)

handle is hein.journals/iaesal4 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
IV. 2008/1.  5-22.

ACTA

iTtLET TANACSADO VtLEMtNY
KOPONYEGtBEN - AVAGY VAN-E HARMADIK TiPUSO
ELJARAS A NEMZETKOZI BIROSAG ELOTT?
Sztljegyzetek a Nemzetkdzi Bir6scignak a palesztinai teriileten tpitett
fal tdrgydban adott tandcsad6 vtlemtnyhezl
Kovkcs PtTER
egyetemi tanfr (PPKE JAK)
2004. jtilius 9-6n hirdette ki a Nemzetk6zi Bir6sfg egyik legnagyobb horderejti ta-
ncsad6 v6lem6ny6t, amelyik azonban val6sziniileg a legvitatottabbak2 egyike: ez a
palesztinai terfileten 6pitett fal tirgyfban adott tancsad6 v6lem6ny. Ennek mdgdttes
t6nyei k6zismertek: el6tte mintegy k6t 6vvel, Jzrael figy ddntdtt, hogy egy hatalmas
fallal, illetve mfiszaki zfrrendszerrel veszi k6ril a palesztin terfileteket, hogy ekk6nt
akadfyozza meg a terroristdk beszivdrgfst. Az 6pitkez6st izraeli r6szr6l a hosszabb
tivon 6nAl6 palesztin lam megteremt6s6re is vezet6 ,,b6kefolyamat egyoldalfian
elhatfrozott elem6nek tekintik. A Sharon-kornmhny knytelen volt bizonyos engedm6-
nyeket adni az izraeli parlament kem6nyvonalas k6pvisel6inek, hogy biztositsa timo-
gatisukat a nemzetk6zi k6zvetit6ssel foly6 tirgyakssorozat (az fin. ,,fOtiterv) foly-
tatisfhoz egy olyan helyzetben, amikor az intifada-val szinte elvAaszthatatlanul
1 A tanulmdny a Miskolc Journal of International Law (http://www.mjil.hu) vol. 2 n'l (2005) szdmdban
megjelent angol nyelvfi cikk alapjdn kaszfilt. (A tanulmdny els6, r6videbb, angol nyelvfi vfltozata az
Anuario de Derecho Internacional 2004. &vi k6tetaben jelent meg. Magyar nyelven a 2004. december 8-dn
Szegeden, a SZTE Allam- &s Jogtudomdnyi Kardn szervezett, az EU-csatlakozcs utcn, Eur6pai Alkot-
many el(Jtt - az EU-jog  s a nemzetk6zijog aktuclis k&d~seir6l c. konferencidn tartott el6adfs gyandnt
hangzott el.)
A tandesad6 vdlemany kibocsftfsa utdn azonnal megjelentek a kommentdrok. Ldsd palddul PIETER H. E
BEKKER: The World Court Rules that Israel's West Bank Barrier Violates International LawASIL Insights
July 2004. Lfsd tovdbbA RICHARD FALK: Support for Wall Mocks International Law. Miami Herald
7/20/04. In: The Middle East Research and Information Project (http://www.merip.org/newspaper org/
newspaper opeds/oped072004.html). A valemanyt a magyar nemzetk6zi jogfszok k6ztil els6kant - &s
igen kritikusan - Valki Lfszl6 kommentflta. VALKI LASZLO: A fal, Hfigb6l n&zve. Elet  s Irodalom
48/33. (2004)

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?