About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

3 Iustum Aequum Salutare 5 (2007)

handle is hein.journals/iaesal3 and id is 1 raw text is: Iustum Aequum Salutare
III. 2007/1. • 5-20.

l             ACTA              l

In memoriam 1956*
1956: PARADIGMA-VÅLTÅS A GAZDASÅGPOLITIKÅBAN?
BOTOs KATALIN
egyetemi tanår (PPKE JÅK)
Osszefoglalås
1956 nem els6dlegesen gazdasågi okok miatt robbant ki, bår a méigéittes indulatokat
kétségkiviil befolyåsolta az a sok gazdasågi megszoritås és ezekkel ésszefiiggb igaz-
sågtalansåg, ami a kommunista uralmat a Råkosi-rendszerbenjellemezte. Nem is volt
abban az értelemben egyedi, hogy ezek a fesziiltségek csak hazånkatjellemezték, vol-
na- éppen ellenkezileg. A 'szocialista tåbor 'valamennyi orszågåban kisértetiesen ha-
sonléan ment végbe a hadigazdålkodåsra valå åtållås. A spontån reagålås méretei,
az ellenållås sikere azonban egyediilållå, bårmily tiszaviråg-élet7 volt is. S mélységé-
re mi sem jellemzibb, mint hogy paradigma-våltåst eredményezett a magyar gazda-
sågpolitikåban.
1956 eléitt a gazdasåg ciklikus ingadozåsa, a 'hjåzd-meg-ereszd-meg'politika åigy
valåsult meg, hogy idiri1 idire élesen belevågott a polgårok életszinvonalåba. 1956
utån- eltekintve a fizikai terrorral kisért kezdeti idéiszakot- Kådår åigy kisérelte meg
legitimålni kormånyåt, hogy a sziikségszer7 megszoritåsok ne menjenek egy minimå-
lis elért megélhetési szint rovåsåra. A kedvezi vilåggazdasågi kiriilmények és a gaz-
dasåg szerkezeti åtalakulåsåbål eredi termelékenység-emelkedés ezt ideig- råig le-
hetivé tette. A hetvenes évekti1 azonban mår csak a kiilsi elad6sodås szåmlåjåra le-
hetettfenntartani ezt az elvet. Eljatt az elszåmolås åråja. Kétségeit végiil is a rend-
szervåltås åta fizeti'a magyarpolgår Vagyonvesztéssel, s mindennapi életszinvona-
lånak sådyos visszaeséseivel.
A PPKE JÅK-on 2006. oktober 16-ån rendezett 1956-os konferenciån elhangzott eldadås åtdolgozott, ki-
egészitett våltozata.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most