About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2 Iustum Aequum Salutare 5 (2006)

handle is hein.journals/iaesal2 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
II. 2006/1-2. • 5-6.

ACTA

Karunk 2005. oktåber 26-27-i rendezvénysorozattal innepelte alapitåsånak tizedik
évforduléjåt. Az oktåber 27-i konferencia-nap keretében a Kar oktatåsi egységei tu-
domånyos eldadås-sorozatokat szerveztek.
Az Alkotmånyjogi Tanszéken az Alkotmåny tovåbbfejlesztésének, az alkotmå-
nyozås miihelymunkåinak aktuålis kérdései képezték az tilés témåjåt nem annyira
eldadås, mint inkåbb kérdésfelevetések és vita formåjåban, szåmos szakértå részvé-
telével, Kilényi Géza professzor ir vezetésével.
A Biintet6jogi és Bintetés-végrehajtåsi Jogi Tanszék szekciétilésén a nemzeti és
nemzetkézi biintet6jog és eljåråsjog kapcsolata, egymåsra valé hatåsuk, valamint a
Nemzetkézi Bintet6 Biråsåg mfikédésének kérdései kertiltek megvilågitåsra néhåny
szempontbél.
Az Eurépajogi Tanszéken elhangzott eldadåsok az Eurépai Unié alkotmånyos
szerzådésének egyes kérdéseit, lehetséges fejlådési irånyait igyekeztek megvilågita-
ni tébbféle szempontbél, konkrét jogesetek elemzése alapjån.
A Heller Farkas Kézgazdasågtudomånyi Intézet két angol nyelvfi szekciéban vi-
tatta meg a versenyképesség témåjåt a globalizåciéval és a nemzetkézi pénztigyi
rendszerrel ésszeftiggésben.
A Jogtérténeti Tanszék elåadéi a magyar és eurépai jogtérténet néhåny érdekes té-
måj åt taglaltåk.
A Kémyezetjogi és Versenyjogi Tanszéken a kémyezetvédelem és annak kapcso-
lådåsi pontjai a keresztény hit, a politika, a gazdasåg és nem utolsé sorban a jog te-
riletével volt a téma.
A Pénztigyi Jogi Tanszék szekciétilésén a pénztigyi jog fejlådése a rendszervålto-
zås utån, valamint annak jévåbeli lehetåségei volt a téma.
ACTA rovatunk elsé tizenkét tanulmånya e rendezvény keretében elhangzott elé-
adåsok szerkesztett våltozatai.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most