2 Iustum Aequum Salutare 5 (2006)

handle is hein.journals/iaesal2 and id is 1 raw text is: Justum Aequum Salutare
II. 2006/1-2. • 5-6.

ACTA

Karunk 2005. oktĺber 26-27-i rendezvénysorozattal innepelte alapitĺsĺnak tizedik
évforduléjĺt. Az oktĺber 27-i konferencia-nap keretében a Kar oktatĺsi egységei tu-
domĺnyos eldadĺs-sorozatokat szerveztek.
Az Alkotmĺnyjogi Tanszéken az Alkotmĺny tovĺbbfejlesztésének, az alkotmĺ-
nyozĺs miihelymunkĺinak aktuĺlis kérdései képezték az tilés témĺjĺt nem annyira
eldadĺs, mint inkĺbb kérdésfelevetések és vita formĺjĺban, szĺmos szakértĺ részvé-
telével, Kilényi Géza professzor ir vezetésével.
A Biintet6jogi és Bintetés-végrehajtĺsi Jogi Tanszék szekciétilésén a nemzeti és
nemzetkézi biintet6jog és eljĺrĺsjog kapcsolata, egymĺsra valé hatĺsuk, valamint a
Nemzetkézi Bintet6 Birĺsĺg mfikédésének kérdései kertiltek megvilĺgitĺsra néhĺny
szempontbél.
Az Eurépajogi Tanszéken elhangzott eldadĺsok az Eurépai Unié alkotmĺnyos
szerzĺdésének egyes kérdéseit, lehetséges fejlĺdési irĺnyait igyekeztek megvilĺgita-
ni tébbféle szempontbél, konkrét jogesetek elemzése alapjĺn.
A Heller Farkas Kézgazdasĺgtudomĺnyi Intézet két angol nyelvfi szekciéban vi-
tatta meg a versenyképesség témĺjĺt a globalizĺciéval és a nemzetkézi pénztigyi
rendszerrel ésszeftiggésben.
A Jogtérténeti Tanszék elĺadéi a magyar és eurépai jogtérténet néhĺny érdekes té-
mĺj ĺt taglaltĺk.
A Kémyezetjogi és Versenyjogi Tanszéken a kémyezetvédelem és annak kapcso-
lĺdĺsi pontjai a keresztény hit, a politika, a gazdasĺg és nem utolsé sorban a jog te-
riletével volt a téma.
A Pénztigyi Jogi Tanszék szekciétilésén a pénztigyi jog fejlĺdése a rendszervĺlto-
zĺs utĺn, valamint annak jévĺbeli lehetĺségei volt a téma.
ACTA rovatunk elsé tizenkét tanulmĺnya e rendezvény keretében elhangzott elé-
adĺsok szerkesztett vĺltozatai.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?