About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

15 Iustum Aequum Salutare 5 (2019)

handle is hein.journals/iaesal15 and id is 1 raw text is: 


Justum Aequum Salutare
  XV. 2019. 1. • 5 -24.


ACTA


   MULTILATERALIS BANK ES UNIOS JNTEZMENY:
        AZ EUROPAI BERUHAZASI BANK*


          BARANYAY Ldszl6 - HALSZ Zsolt
 az Eur6pai Beruhhzhsi Bank igazgat6shgi tagja - egyetemi docens (PPKE JAK)A multilaterhlis fejlesztdsi bankok nemo elhanyagolhat6 mrtkfi 6s jelent6sdgfi sze-
repet jhtszanak hazhnk, Eur6pa 6s a vilhg gazdashghban, a kiildnbdz6 beruhhzhsi
projektek megval6sithshhoz szfiksdges finanszirozhs - fhltalhban rszleges - bizto-
sithshval. Ezen int&mdnyek tevdkenysdge 6s mfik~ddse a kereskedelmi bankokhoz
kdpest kevdsb szembetfin6, noha az fhltaluk tdbbek kdzdtt a magyar gazdashg szhmht-
ra biztositott forrhsok viszonylag szhmottev6nek mondhat6k.' Dolgozatunkban azt
kivhnjuk bemutatni, bogy ezen intdzmdnyek legnagyobbika, az Eur6pai Beruhhzhsi
Bank (EIB) szervezetdnek 6s mfik~ddsnek formilis szabfflyozottsfiga mellett milyen
egydb szubjektiv elemek 6s kdrfil1mnyek hathrozzhk meg az int&mdny mfik~ddst.
  Magyarorszhgon dsszesen ndgy multilaterhlis fejlesztdsi bank nyfjtott finansziro-
zhsi forrhsokat hosszabb-rdvidebb ideig, illetve folytatja e tevdkenys4gdtje1en1eg is:
  - a Vilhgbank (IBRD) csoport,
  - az Eur6pai Beruhhzhsi 6s Ujjh6pitdsi Bank (EBRD),
  - az Eur6pa Tanhcs Fejleszt6si Bankja, valamint
  - az Eur6pai Beruhhzhsi Bank (EIB).
  Ezek kdzfll 6rdemi aktivithst napjainkban az ut6bbi kett6 fejt ki. Noha a felso-
rolt intdzm6nyek kdzfl nevdben hhrom is ,,eur6pai, minddssze egyikfik, az EIB
tekinthet6 eur6pai uni6s intdzmdnynek (az EU alapszerz6dsei 6rtelmben). Jelen
tanulmhtny alapvet6 c61ja annak bemutathsa, bogy az EIB pdnziigyi finansziroz6i
tevdkenys6ge mikdnt, milyen sthtusz-szabfhlyozhsban 6s milyen ehhez rendelt szer-
vezetben val6sul meg.
  A tanulmany a szerz6k szemelyes tudomanyos allaspontjat tiikrozi, amely nem feltetlenil van ossz-
  hangban az EIB hivatalos allaspontjaval.
  V6. Nick ROBINSON: The European Investment Bank: The EU's Neglected Institution. Journal of Corn-
  morn Market Studies, Volume 47, Issue 3 (June 2009) 651-673.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most