About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

14 Iustum Aequum Salutare 5 (2018)

handle is hein.journals/iaesal14 and id is 1 raw text is: 


Justum Aequum Salutare
  XIV. 2018.1. ° 5-18.


ACTA


     VALLAS tS EGYHAZ A VILAGI ALLAMBANl

                 ERD6 Peter
            biboros, esztergom-budapesti 6rsek
            professor emeritus (PPKE KJPJ)Tisztelt Hallgat6shg!

Or6m 6s megtiszteltetds szhmomra, hogy a Columbia Egyetemen tarthatok el6adhst
vallfisi tdmdr6l. Megvallom, kiss6 zavarba ejtett, amikor Somerville professzor fir
felkdrt erre a feladatra. Kiln6sen az jelentett nagy kihivhst, hogy magam vhlasszam
meg ennek a beszddnek a pontos tdmijht. Mivel szakteriiletem a khnonjog, kfil6n6sen
is 6vakodnom kellett att6l, hogy a hallgat6shgot ilyen szakmai rdszletekkel terheijem.
Ezdrt vhlasztottam azt a kdrdst, amelyr6l ma beszdlni szeretndk.
  Egyhfz 6s valfis a viligi Mlamban aktufflis kdrdsnek ttinik, mivel sfilyos 6s mdly
vflshggal ndzfink szembe, amelyet a relativizmus kifejezdssel foglalhatunk 6ssze. Ez
aztjelenti, hogy mi, mint thrsadalom egyre inkhbb kdptelenek vagyunk valamir6l azt
mondani, hogy j6 vagy rossz, igaz vagy hamis - mg a hireink is gyakran hlhirek2
mivel az fhltalhnos vdlekedds szerint minden relativ.


1. A problma

1.1. A felvilhgosodhs korhig egysdges egyftttest alkot6 normativ rendszer
  szabhlyozta a thrsadalmak 6letdt

Mi6ta az emberi thrsadalom nagyobb kdzss6gei hllamokba szervez6dnek, a kiils6
thrsadalmi viselked6s v6gs6 soron fizikai er6szakkal kik6nyszerithet6 szabhlyai - a
fejl6d6s egy bizonyos fokhn kiemelked6 m6don a t6rv6nyek - ig6nyt tartottak arra,
hogy tartalmukat 6s a tdrv6nyhoz6k tekint6lyt az emberi k6z6ss6gn6l magasabb ho-


El6adas a Columbia Egyetemen, New York, 2018. januar 29-en. Szerkesztett valtozat.
2 V6. POPE FRANCIS: Message of Pope Francis for the 52 World Day of Social Communications, 24
  January 2018. https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-
  francesco 20180124 messaggio-comunicazioni-sociali.html

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most