About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

13 Iustum Aequum Salutare 5 (2017)

handle is hein.journals/iaesal13 and id is 1 raw text is: 


lustum Aequum Salutare
   XIII. 2017. 1. • 5-12.


EMLÉKEZÉS KILÉNYI GÉZA
       PROFES SZORRA


Szuromi Szabolcs,


a Pízmíny Péter Katolikus Egyetem rektorínak
  levele, 2016. december 29.


A magyar jogtudomåny és közélet kimagasló egyénisége tåvozott el az ådventi vå-
rakozås harmadik hetében. A vilågos, pontos, hatårozott és kristålytiszta logikåji
jogtudós személyiségének megtestesitöje. Az ember, akinek az erkölcsi- ésjogérzéke
mindig és minden köruilmény között megalkuvåsmentes volt. A baråt, akinek véle-
ménye mindig biztos segitséget jelentett. A kolléga, akinek felkésztiltsége, tudomå-
nyos tisztånlåtåsa, kutatói szorgalma, és rendszerbe foglaló egyedulålló képessége
példaként ållt és åll az ållam- és jogtudomnånyokat míívelök elött. A hivö tudós, aki
tehetségét és megszerzett ismereteit az emberi közösség erkölcsileg megalapozott és
minél rendezettebb míködésének elérésére forditotta.
   Neve összefonódott a magyarorszågi Alkotmånybirósåg megsztiletésével, amely-
nek 1989-1998-ig volt birja; de hasonló módon úgy emlékszuink rå, mint a Påzmåny
Péter Katolikus Egyetem 1995-ben megalapitott jog- és ållamtudomånyi fakultåsa
elsö professzori karånak meghatårozó tagjfira. Tanszékvezetö, majd intézetvezetö
egyetemi tanår, aki 2006-t6l mint professor emeritus vett aktivan részt a PPKE ok-
tatåsi és kutatåsi munkjåban. 2009-ben közreadta a Közigazgatåsi eljåråsi törvény
kommentårjåt, amellyel megkoronåzta szeretett kutatåsi teruiletének a kifejtését.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most