13 Iustum Aequum Salutare 5 (2017)

handle is hein.journals/iaesal13 and id is 1 raw text is: 


lustum Aequum Salutare
   XIII. 2017. 1. • 5-12.


EMLÉKEZÉS KILÉNYI GÉZA
       PROFES SZORRA


Szuromi Szabolcs,


a Pízmíny Péter Katolikus Egyetem rektorínak
  levele, 2016. december 29.


A magyar jogtudomĺny és közélet kimagasló egyénisége tĺvozott el az ĺdventi vĺ-
rakozĺs harmadik hetében. A vilĺgos, pontos, hatĺrozott és kristĺlytiszta logikĺji
jogtudós személyiségének megtestesitöje. Az ember, akinek az erkölcsi- ésjogérzéke
mindig és minden köruilmény között megalkuvĺsmentes volt. A barĺt, akinek véle-
ménye mindig biztos segitséget jelentett. A kolléga, akinek felkésztiltsége, tudomĺ-
nyos tisztĺnlĺtĺsa, kutatói szorgalma, és rendszerbe foglaló egyedulĺlló képessége
példaként ĺllt és ĺll az ĺllam- és jogtudomnĺnyokat míívelök elött. A hivö tudós, aki
tehetségét és megszerzett ismereteit az emberi közösség erkölcsileg megalapozott és
minél rendezettebb míködésének elérésére forditotta.
   Neve összefonódott a magyarorszĺgi Alkotmĺnybirósĺg megsztiletésével, amely-
nek 1989-1998-ig volt birja; de hasonló módon úgy emlékszuink rĺ, mint a Pĺzmĺny
Péter Katolikus Egyetem 1995-ben megalapitott jog- és ĺllamtudomĺnyi fakultĺsa
elsö professzori karĺnak meghatĺrozó tagjfira. Tanszékvezetö, majd intézetvezetö
egyetemi tanĺr, aki 2006-t6l mint professor emeritus vett aktivan részt a PPKE ok-
tatĺsi és kutatĺsi munkjĺban. 2009-ben közreadta a Közigazgatĺsi eljĺrĺsi törvény
kommentĺrjĺt, amellyel megkoronĺzta szeretett kutatĺsi teruiletének a kifejtését.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?