12 Iustum Aequum Salutare 5 (2016)

handle is hein.journals/iaesal12 and id is 1 raw text is: 


Justum Aequum Salutare
  XII. 2016. 1. 5-6.


                  ACTA


                KONFERENCIA -

     EMLEKIDLES ZLINSZKY JANOS TISZTELETEREKarunk 2015. okt6ber 12-6n emkkflkst tartott Zlinszky Jhnos professzor, alapit6 d6-
khnunk tiszteletre. A rendezv~ny keret~ben egy ddlel6tti, valamint hhrom phrhuza-
mos d~luthni szekci6ban mintegy harminc el6adhs hangzott el, n~met, angol 6s ma-
gyar nyelven. A megnyit6 filksen hhrom elismert joghszprofesszor m~ltatta Zlinszky
Jhnos detmfiv&t. S61yom Lhszl6, az alkotmhnybir6shg els6 eln6ke, volt kdzthrsashgi
eln6k, alkotmhnybir6i tev~kenys4gr6l besz6lt; Wks Lajos, az tij magyar Ptk. kodi-
fikhci6s bizottshghnak eln6ke, a bizottshgban kifejtett munkjhr6l emlkezett meg.
Michael Rainer, a Salzburgi Egyetem jogi karhnak dkhnja a jogt6rtnet 6s a r6mai
jog ter~n elkrt kutathsi eredm~nyeit m~ltatta. A hhrom el6adhsb6l kirajzol6d6 kp
tanfishga szerint Zlinszky Jhnos elkrte a sajht maga hfltal kitfiz6tt clt, s joghszi hiva-
thshnak sokoldalfi gyakorlhshval mind hazhjht, mind az eur6pai thrsadalom rendj~t
elk6telezetten szolghlta.
  Az alkotm~inybir6i munka, a mag~injog mfivelkse 6s a jogt6rt~net kutat~sa, tani-
thsa Zlinszky Jhnos detmfiv6ben szerves egysget alkot. A joghszi hivathsr6l sz616
nzeteit talhn sehol sem foglalta 6ssze olyan vilhgosan, mint a Phzmhny Pter Kato-
likus Egyetem 1995-ben indul6 jogi karhnak tan~vnyit6 el6adhshn.' Az Aij jogi kar
dkhnjaknt akkor ajoghllamr6l sz6lt 6s azt hangsfilyozta, hogy a rendszervflths 6ta
6rt~kk~nt mindenki el6tt ott lebeg6 piacgazdashg, szabadshg 6s anyagi biztonshg a
joghllam erk6lcse nlktil csak homokra 6ptil. Ez a joghllam Magyarorszhgon mly
t6rt~nelmi gy6kerekkel rendelkezik. Szent Jstvhn t6rv~ny~vel indult, s 1848 v~rtelen
polghri forradalmhban csficsosodott ki, amely az eur6pai thrsadalomt6rtnet egyik
legszebb p~lddja. Tradici6jhhoz tartozik a hatalom k6zt6l val6 szhrmazhsa, a szem6-
lyes szabadshg 6s a vallisszabadshg.
  A jogi kar megindulhsakor tartott 6vnyit6 besz~de alkalom volt arra is, hogy a
joghszprofesszor a m6g6tte 16v6 hosszfi phflyafuths tapasztalataib6l meritve az ltala
vallott sajhtos jogfogalom alapjait megfogalmazza. A jog fogalma k~t term~szetes
t~nyez6b6l indul ki. Az ember egyfel6l thrsadalomban, mHsfel6l anyagi vildgban 61.
Egyfittal rendelkezik azzal a k~pessggel, hogy a thrsadalom 6s az anyagi vilhg t6r-
v~nyszerfisgeit felismerje 6s ennek megfelel6en alakitsa d6nt~seit. A thrsadalom


I ZLINSZKY JANOS: Jog eS tarsadalom kereszteny szellemben. Jel, 1995/9. 283-285.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?