11 Iustum Aequum Salutare 5 (2015)

handle is hein.journals/iaesal11 and id is 1 raw text is: lustum Aequum Salutare
   XI. 2015. 1. * 5-37.


ACTA


  A GAZDASAGI TARSASAGOK JOGI SZEMELYISEGENEK
                  HATARAI

                  SZALAI Akos
   egyetemi docens (PPKE JAK); tudomhnyos  munkathrs (MTA  TK JTI)*

          A tdrvdny alapjdn 16trehozott jogalanyok szdmara is biztositottak azok
          az alapvet6 jogok, valamint 6ket is terhelik azok a kdtelezettsdgek, ame-
          lyek termdszetiknd1 fogva nem csak az emberre vonatkoznak.
                    (Magyarorszdg Alaptdrvdnye I. cikk 4. bekezdds)
          A jogi szemdlyjogkdpessdge kiterjed minden olyanjogra ds kdtelezett-
          s6gre, amely jellegdnd1 fogva nem csupdn az emberhez ffiz6dhet.
              (2013. 6vi V. tdrvdny a Polgdri Tdrvnykdnyvr61 3:1. 2. bek.)
          Bdrmely kongresszusi tdrvdny esetdn, hacsak a kdrilmdnyek misra nem
          utalnak, a,, szemdly ds a,,mindenki szavakat igy kell 6rtelmezni, mint
          amely magdban foglalja a tarsasigokat, vallalatokat, egyesileteket, egy-
          leteket, szovetsdgeket [corporations, companies, associations, firms,
          partnerships, societies, and joint stock companies] 6ppigy, mint a ma-
          gdnszemd1yeket.                 (1 U.S. Code 1)
          A md1t6saghoz val6 jognak ez a felfogisa klnbdzteti meg az embert
          a jogi szemd1yekt61, amelyek teljesen szabalyozas alh vonhat6ak, nincs
          ,,erinthetetlen 16nyegik. (Ez az elvi kilnbsdg az ember ds a jogi sze-
          mdly kczctt, nem pedig az, hogy egyes jogok ,jellegilknd1 fogva csak
          emberhez ffiz6dhetnek. Az ut6bbiak mintajdra ugyanis mindig kdpez-
          het6ek anal6gjogok ajogi szemd1yek szdmdra.)

A gazdashgi thrsashgok jogi szem61yek. A jog klasszikus felfoghsa szerint ez azt je-
lenti, hogy jogok alanyai, kdtelezetts6gek cimzettjei lehetnek.2 A magyarjogtirt6net  A szerz6 kdszdnettel tartozik MenyMrd Attilanak, Sobor Davidnak ds Gyulai-Schmidt Andreanak,
  akik a szdveg korabbi verzi6ihoz ffiztt kritikaikkal, megjegyzdseikkel segitettek a hibak kijavitasa-
  ban, illetve az MTA TK Jogtudomanyi Intdzetdben 2014. mjus 15-6n megtartott mfithelybesz61get6-
  sdn rsztvev6knek - killndsen a tanulmany kdt opponensdnek Chronowski N6ranak 6s Z6di Zsolt-
  nak. Termdszetesen, minden igy is megmaradt hibaXrt a felel6ssdg a szerz6t terheli.
  S61yom Laszl6 kiilnv61emdnye a 23/1990. (X.31.) AB-hatarozathoz a halalbintetds alkotmanyelle-
  nessdgdr61.
2 P61daul: ,,[.. .]szemdlynek lenni vagy nem lenni tehaXt annyi, mint jogok 6s kdtelezettsdgek alanya-

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?