About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2010 Ins. L. Rev. 3 (2010)

handle is hein.journals/euinslr9 and id is 1 raw text is: Poýtovani ýitaoci i saradnici éas

Pred vama je novi broj Revije koji, kao i do sa-
da, donosi radove posveéene razlicitim temarna.
Ovom prilikom istiýemo veoma interesanta i iscrpan
rad o brokerima osiguranja i reosiguranja u SAD, Ki-
ni i EU koji se bavi sukobom interesa brokera kroz fa-
vorizovanje odredenih osiguravaýa putem davanja la-
2nih ponuda drugih osiguravaýa ili skrivenih ili neu-
mereno velikih provlzija od osiguravaa kojima do-
nose unosne poslove. On predstavlja analizu nelojal-
ne prakse dela finansijskog tr2i§ta u SAD, kao i nad-
zorne funkcije na saveznom nivou i nivou saveznih
dr2ava. Odeljak o Kini se koncentriýe na najnovije
propise koji obavezuju brokera da prijavi svoju pro-
viziju, za koju obavezu autor smatra da nije u potpu-
nosti adekvatno sredstvo za spreýavanje potencijalnih
situacija sukoba interesa. U odeljku o EU razmatra se
él. 12 Direktive 2002/92/EC o posredovanju u osigu-
ranju i raspravlja se o tome da li Direktiva o tr2itima
u finansijskim instrumentima za investieione usluge
nudi korisna re§enja za razregenje problema potenci-
jalnog sukoba interesa brokera.
U clanku o ugovornom odredivanju osiguravaju-
éeg pokriéa kod osiguranja od odgovornosti se obra-
duju prednosti i mane dva razliéita sistema osiguranja
od odgovornosti, njihove pojedine karakteristike i
praktiéne posledice. Posebnu paýnju autor posveéuje
vrstama i prirodi iskljuéenih rizika za koje je karakte-
ristiýno da ne iskljuýuju obavezu osiguravaýa za te ri-
zike, veé daju preciznu definiciju u kojim sluéajevi-
ma i u kojem obimu se oni primenjuju. Autor se zala-
2e za institucionalnu garanciju veée slobode ugovara-
nja, a protiv uvodenja obaveznosti i pro§irenja obave-
ze osiguravaa u skladu sa §irinom i trajanjem gra-
dansko-pravne odgovornosti.

Odredivanje merodavnog prava za ugovorne
obaveze iz odnosa osiguranja po medunarodnom pri-
vatnom pravu Evropske unije tema je clanka u kojem
se, daje analiza kolizionih normi za ugovore o osigu-
ranju, posebno kada se radi o velikim i masovnim ri-
zicima i ukazuje se na eventualne probleme koji mo-
gu nastati u njihovoj primeni.
Novi nemaýki Zakon o ugovoru o osiguranju
predstavlja rezultat dugo planiranog reformskog rada
u oblasti prava ugovora o osiguranju i, odredenim
brojem novih reýenja, pobolj§ava za§titu osiguranika.
O nijemu je posveéen ýlanak na§e saradnice iz Grýke.
Rubrika sudska praksa donosi prikaz spora povo-
dom obaveze finansijskih posrednika da izostave od-
redene izraze prilikom reklamiranja u Nemaýkoj i
spora koji je pokrenula Komisija Evropske Zajednice
protiv Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Se-
vcrne Irske nastalog zbog neblagovremene primene
Direktive Skupýtine Evrope i Saveta br. 2005/14/EC i
2000/26/EC.
Pored priloga iz ostalih rubrika, éitaocima skre-
demo paznju na to da u ovom broju objavljujemo pre-
vod Direktive Skupýtine Evrope 2009/103/EC i Save-
ta od 16. septembra 2009. koja se odnosi na osigura-
nje od gradanskopravne odgovornosti u vezi sa upo-
trebom motornih vozila, i ustanovljenje obaveze da se
osigura od te odgovornosti.
Februara 2010. godine
Dr Slobodan Jovanovié
Glavni i odgovorni urednik

Digitized from Best Copy Available

Revija za pravo osiguranja Broj 3-4/2009                      3

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most