About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2009 Ins. L. Rev. 5 (2009)

handle is hein.journals/euinslr8 and id is 1 raw text is: REC UREDNIKA
Poftovane koleginice i kolege,
Obavljanje medicinske delatnosti u Srbiji sve
vige je predmet sistematskog javnog praenja i oba-
veýtavanja u medijima izazvanih pojavom udesta-
lih lekarskih intervencija sa kobnim ishodom za
koje se lekari uglavnom ne osedauju odgovornim.
Za razliku od zemalja dianica EU, gradansko-prav-
na odgovornost lekara i zdravstvenih ustanova,
koja inade ulazi u najznadajnije probleme medicin-
skog prava, dugi niz decenija je bila zanemarena i
nerazvijena oblast prava u Srbiji. Tome je najviýe
doprinelo neizudavanje do skora medicinskog pra-
va u naýem pravnom sistemu kao posebne grane
prava, prisustvo zanemarljivog broja istraýivaa u
toj oblasti i nepostojanje do danas specijalnih daso-
pisa iz ove oblasti, ali i specijalizovanih sudskih ve-
da za raspravljanje sporova iz gradanske odgovor-
nosti lekara i drugih podruj'a medicinskog prava.
Sa stanoviýta prava osiguranja, nesprovodenje do
oktobra 2005. godine osiguranja profesionalne od-
govornosti lekara u poslovnoj praksi naýih druýta-
va za osiguranje onemogudilo je uzujamni uticaj
ove dve pravne ustanove, a time i njihov razvoj. U
dlanku u ovom broju Gradanska odgovornost le-
kara koja proistide iz njihovog zanimanja, prof. Ja-
kov Radifid, utemeljivad i najveéi poznavalac medi-
cinskog prava u Srbiji, daje iscrpnu analizu najzna-
dajnijih podruja gradansko-pravne odgovornosti
ove profesije: odgovornost lekara za strufnu greý-
ku, odgovornost lekara kada rade u timu, odgovor-
nost kada su, jedan za drugim, pogreýno ledili istog
pacijenta i odgovornost zbog izostalog ili nepropi-
snog obavetavanja pacijenata. Teýiýte ispitivanja
je na opýtim uslovima za nastanak pojedinih oblika
odgovornosti lekara i razmatranju brojnih spornih
situacija i probleme u primeni ovih uslova i katego-
rija koje Su od1une za njihov nastanak, kao ýto je
pitanje odstupanje lekara od medicinskog standar-
da, problem u primeni nadela uzroýnosti izmedu
postupka lekara i nastanka ýtete. U ýlanku se pred-
laýe nadin na koji ih treba reýiti u naýem pravu po-
lazedi od reýenja nemakog prava i sudske prakse
jer je u toj zemlji, pored SAD, iskustvo pravnika u

ovoj oblasti dominanto. Gde god postoje, autor
ukazuje na reenja naýeg zakonvca i naýe sudske
prakse. Radi se o dlanku u kome se znaladki zao-
kruýuje izlaganje jedne veoma obimne i slo2ene
matarije na nadin da se ona lako prati i razume.
Urednici se zato nadaju da de ovaj dianak po-
buditi veliki interes ditalaca i podstadi ýiru strudnu
javnost u osiguranju da pofne da se produbljeno
bavi ovom temom kako bi zahvaljujudi njenom do-
brom poznavanju mogla odgovoriti poslovnim in-
teresima domadih druýtava za osiguranje da naýem
tr.iýtu ponude u uslovima osiguranja od profesio-
nalne odgovornosti lekara modele klauzula o pokri-
du i klauzula o iskljudenju iz pokrida, na nadin na
koji se one formulisane u uslovima osiguranja druý-
tava za osiguranje u dr2avama EU. Na ta pitanja je
usredsreden dlanak prof. Jovana Slavnida Osigura-
nje profesionalne odgovornosti lekara kroz kritid-
ku analizu, u drugom delu, reýenja koja u pogledu
ovih klauzula imaju uslovi osiguranja profesional-
ne odgovornosti lekara koje domada druýtava za
osiguranje primenjuju na naýem tr.iýtu. Da bi mo-
gao da odgovori ovom cilju, autor je prethodno, u
prvom delu ianka, obradio pojam, funkcije, osobi-
ne osiguranja od gradanske odgovornosti lekara i
razloge za njegovo (ne)uvodenje kao obaveznog
osiguranja u dr.avama EU. Posebnu pa.nju je po-
svetio gradansko-pravnoj odgovornosti lekara kao
osiguranom riziku u ovoj vrsti osiguranja u okviru
kog izlaganja je ispitao brojne oblike, ugovorne i
deliktne odgovornosti lekara koje ovo osiguranje
pokriva ili moý.e da pokrije, a nisu obuhvaéeni u
dlanku prof. Radiýiéa. U pogledu subjektivne ili
objektivne odgovornosti lekara za strufnu lekarsku
greýku, kao osnovu za nastupanje ove odgovorno-
sti, autori zastupaju razliite stavove. Poýto su ova
dva lanka, inade iscrpne studije dve medusobno
komplementarne teme, pisane odvojeno jedna od
druge, u njima nema medusobne polemike autora,
te je na strani ditalaca da prosude o ispravnosti nji-
hovih stavova, de lege lata i de lege ferenda.
Austrijski autor, gospodin Manfred Hasenerl,
bavi se problemom netransparentnosti koja je ka-
rakterisala donoýenje poslovnih odluka i nedo-

Revija za pravo osiguranja , Broj 4/200

Digitized from Best Copy Available

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most